Naaber minu metsa üle otsustama!?

MAALEHT, Viio Aitsam: Eestis on päevakorral soov kirjutada metsa­seadusesse, et naabrid peaks saama õiguse otsustada, mida omanik oma metsas teeb. Keskkonnaministeeriumisse jõu­dis Harjumaa Mustjõe külaseltsi ettepanek, et metsaseadusesse lisataks säte, mille järgi eluhoo­netega piirnevatel aladel kehtes­tataks nn turvatsoon, kus võib lageraiet teha vaid hoone omaniku nõusolekul. Ettepaneku ajendiks oli Must­jõel riigimetsa majandaja RMKga tekkinud raiekonflikt.

Mustjõelased selgitavad, et mets on eriti hajaasustusega piirkonna inimestele elukesk­konna osa, lageraie aga kaotab müra-ja tuuletõkke, tekitab tuulekoridore jne.

“Mõistame, et riigil on raha vaja ning lageraie on odavaim viis puidu kättesaamiseks, kuid kodude ja suvilate ümbruses ei tohiks lageraie olla valdav metsamajandamise viis,” seisab kirjas.

Otsustajad võõras metsas

Ettepanek on metsamajandajad vihaseks ajanud – kuidas saab üldse kujutleda, et naaber hak­kab otsustama, mida omanik oma metsas teha tohib!

“See oleks sama, kui keela­ta naabril maja rendile andmast või oma õuel grillitud liha söö­mast,” leiab Järvamaa metsa­omanik ja -konsulent Ülle Läll.

Lälli sõnul on justkui unus­tatud põhiseaduslik õigus oma vara kasutada. Samas on oma­nik metsa üldjuhul ostnud või pärandiks saanud, maksab maa­maksu ning on teinud metsa kasvatamiseks ja hooldamiseks tööd, kulutanud raha ja aega.

“Kui keegi ostab maale suvi­la, mille juurde ei kuulu midagi peale väikese Õuelapi, ei saa ikka öelda naabrile, et mets, mis jääb suvila taha, peab igavesti püsti jääma,” leiab Läll. “Kui soovime, et meile mittekuuluv mets jääks raiumata, tuleb omanikule saa­mata jääv tulu kompenseerida.”

Läll lisab, et ei näe vahet, kas omanikuks on eraisik või riik.

Raietööde kooskõlastamist naabruses oleva hoone omani­kuga ei pea mõttekaks ka RMK juhatuse liige Tiit Timberg. “Pooldan selle asemel naabrite teavitamist, mis pole aga seadu­se asi, vaid metsa majandamise hea tava põhimõte,” nendib ta.

Sellest, et eluhoonetega piirnevatel aladel kehtestada tur­vatsoonid, ei tuleks Timbergi ar­vates midagi välja ainuüksi Eesti metsarohkuse tõttu – Eesti mais­maast on üle poole kaetud met­saga, see tähendab, et nii metsa kui ka asustust on kõikjal.

Ka viitab Timberg sellele, et lageraie kui raieviisi valik ei sõl­tu töö odavusest, vaid konkreet­se metsa koosseisust.

Läll usub, et pingeid on võima­lik maandada ka mi, et kellegi Õi­gusi ei rikuta. Erametsas võiks asja lahendada naabrite leping – mets jääb kasvama, kuid selle soo­vija maksab metsakasvatajale vas­tava tasu.

Samuti on võimalik, et raiet vältida tahtev naaber ostab selle metsaosa ära. Parem oleks mui­dugi, kui maale suvemaja soetaja kohe ostab juurde ka metsaala.

Riigimetsa puhul võiks kaa­luda võimalust kogukondade­le oluliste riigimetsade loovuta­mist/müümist valla omandisse. Samuti võiks arutleda ühismetsade loomise teemal.

Timberg lisab, et kui lageraie vastu olija ostab metsaosa sel­leks, et seal mitte midagi teha, pole see lahendus, kuna mets ei ole konserv, mille saaks “seisma panna”.

Mustjõelaste ettepanekut toetab aga Tallinna Metsaoma­nike Selts.

“Juba lagedaks raiutud alad külades on kurb tegelikkus ja rii­gi maaoksjonitelt ostetud maa­tükkide piirinaabritel võivad need pinged veel ees seista,” üt­leb seltsi liige Anne Kaljuvee.

Seltsi liige Aivar Pedaspuu toetab Lälli ettepanekut ja arvab ka, et neü, kes aegu tagasi kodu rajanud, aga ka turismitaludel, võiks olla võimalus oma nn kodumets kas lepingutega kindlus­tada või see hoopis välja osta.

“Kõiki metsi ei pea majanda­ma,” nendib Pedaspuu. “Vanas­ti, kui talu rajati ja talu ümber is­tutati puud, siis ka mitte majan­damiseks, vaid selleks, et elu­keskkond oleks sõbralikum.”

Ei tea veel, mis saab

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp ei ütle veel, mis mustjõelaste et­tepanekust saab.

Samas märgib ta, et tegelikult on majaomanikel ka praegu või­malik oma huve kaitsta – koha­liku omavalitsuse kaudu saab keskkonnaseisundi kaitseks sea­da planeeringuga piiranguid la­geraielangi suurusele ja raieva­nusele.

Seda saab teha asula või ra­jatise kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest, tuleohu vähendamiseks või met­satulekahju leviku tõkestami­seks.

Täiendavate piirangute tege­mine vajab Lambi sõnul ikkagi läbirääkimist metsaomanikega.

0Shares