Palgi hind tõuseb – küttepuu hind ei muutu

VÕRUMAA TEATAJA, Inno Tähismaa: Metsaomanike rõõmuks on okaspuupalgi hind tõusnud vii­maste aastate rekordtasemele, ulatu­des kuusepalgi puhul 73,01 €/tm, ent küttepuu hind püsib varasemaga sa­mal tasemel.

„Okaspuupalkide hinnatase on aeglaselt ja pidevalt tõusnud,” kir­jeldas praegust seisu rügimetsa ma­jandamise keskuse (RMK) puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi. Hinnatõusu põhjus on tema väi­tel valmistoodangu müük globaal­selt enim kasvanud nõudlusega tur­gudel, kvaliteedi kasv ja konkurents kohalikul palgitoorme turul. «Pal­kide hinnatase jätkub kindlasti kõr­gel tasemel ja see on ka hetkel Eesti metsamajanduse vee peal hoidja,” li­sas Kaubi.

Võrumaa Metsaomanike Liidu ju­hatuse esimees Aarne Volkov ütles puiduturu olukorda kommenteeri­des, et hetke hinnaralli käib okaspuu­palgi osas, mis on tingitud toorainepuudusest. Palgi puudus on Volkovi arvamuse kohaselt tingitud väik­sest raiemahust, kuna ilm on kehv. Arvatavasti enne külmemate ilma­de tulekut olukord ei parane. Volkovi väitel on aga saematerjali hinnad pigem langustrendis, mistõttu ei saa praegune palgihinnaralli pikalt kes­ta. „Oma mõju avaldab ka paberipuu ja küttepuu hind, kuna metsast ei tule ainult palgid, vaid tuleb ka kehvemat sortimenti,” lisas ta.

Paberipuidu hinnad sõltuvad pea­asjalikult Kunda ja Pärnu sadamas pakutavatest hindadest ja need liiguvad kord üles, kord alla, kirjeldas pa­beripuu olukorda Ulvar Kaubi. „Hetkel on kasepaberipuidu hinnad ma­dalamad kui esimesel poolaastal, okaspuidul kergelt tõusnud,” märkis ta, «lähituleviku osas selgus puudub.”

Küttepuu hind ei tõuse

Küttepuu hind pole metsaomaniku kahjuks tõusnud. Küttepuidu hinnad on pikalt püsinud ühel pulgal ja jää­vad sinna ilmselt veel pikaks ajaks, prognoosis Ulvar Kaubi. Nõudlu­se kasvu võiks oodata alles järgmise aasta teisel poolaastal, kui uusi tarbi­jaid Eestisse juurde tuleb ja raiemaht ei kasva.

Aarne Volkov ütles küttepuu olu­korda kommenteerides, et eelmisel kuul küll tõusis küttepuu tihu hind 0,5 € võrra, aga hind 18,5 €/tm väga müüma ei kutsu. Kui jätta välja buumiaeg, siis kaks aastat tagasi maksis küttepuu 26 €/tm. Kasepaberipuu hind on langenud peaaegu küttepuu hinna tasemele, makstes hetkel 23 €/tm. Hetke signaalid on sellised, et Skandinaavia paberitööstused ei näe paberipuu tõusu enne uut raiehooaega ehk enne järgmist sügist, märkis Volkov. Võrumaa ainuke loo­tus on hetkel kevadeks valmiv graanulitehas, mis võib olukorda väheke parandada.

ASi Kristeni Kütused juhataja Kal­le Paal kinnitas, et lõhutud küttepuu hind on eelmise aasta tasemel. Keva­del lõhutud küttepuu puhul on väike hinnatõus võimalik, märkis ta. Prae­gu maksab märg lõhutud küttepuu 27 €/rm ja kuiv lõhutud küttepuu 32 €/rm.

Palgi hind tõusuteel

Okaspuupalkide hinnad kasvasid kolmandas kvartalis ja on jõudnud viimaste aastate rekordtasemele. Männipalkide hind on kvartaliga kas­vanud 1,3 protsenti, männipeenpalgid ja kuusepalgid on kallinenud 3,3 prot­senti ning kuusepeenpalgid 6,1 prot­senti. Käesoleva aasta kolmanda kvar­tali seisuga oli keskmine hind erametsakeskuse (EMK) hinnastatistika alusel männipalgil 70,57 €/tm, männipeenpalgil 65,63 €/tm, kuusepalgil 73,01 €/tm ja kuusepeenpalgil 67,55 €/tm.

Lehtpuu jämesortimentide kesk­mised hinnad on EMK hinnastatistika alusel möödunud kvartalil püsinud enam-vähem samal tasemel. Kasepalk on kallinenud 2,4 protsenti ja lepapalk odavnenud 2,6 protsenti. Sama trend on ka aastataguste hindadega võrrel­des, kui lisada veel kasepaku 1,1 prot­sendiline kallinemine aastaga.

Paberipuiduturul on jätkunud vara­sem hinnatrend. EMK hinnastatistika järgi on kasepaberipuidu hind olnud languses, okaspuu-ja haavapaberipuidu hind aga kerges kasvus, kusjuures haavapaberipuidu hind on kasvanud pisut rohkem.

Küttepuidu hinnad püsivad ala­tes käesoleva aasta juunist allpool 24 €/tm taset ega ole viimastel kuudel eriti muutunud. Möödunud aasta sama ajaga võrreldes on küttepuidu hind odavnenud ligi 8 protsenti.

Hakkpuidu hind on TNS Emori sta­tistika järgi püsinud viis viimast kuud samal tasemel ja maksis septembris 10,76 €/pm3. Aastataguse ajaga on hind odavnenud 2,9 protsenti.

Puidugraanulite keskmine hind oli käesoleva aasta septembris TNS Emori andmetel 207,96 €/t (sh käibemaks), mis tähendab kvartalitaguse hinna­ga võrreldes 3protsendilist ja aastataguse ajaga 8,6protsendilist kasvu. Hinnatase 207,96 €/t tähendab uut hinnarekordit alates 2008. aastast ehk ajast, mil biokütuste hinnastatistikat on põllumajandusministeeriumi telli­musel kogutud.

Puitbriketi hind on kallinenud vii­mase kvartaliga 3,1 protsenti ja aasta­ga 3,5 protsenti ning maksis keskmi­selt septembris 161,77 €/t (sh käibe­maks). Turbabrikett maksis samal ajal keskmiselt 128,8 €/t (sh käibemaks). Kui käesoleva aasta juunis maksis tonn puitbriketti 32,21 € ehk enam kui tonn turbabriketti, siis septembris oli tonni hinnavahe pisut kasvanud ja jõudnud tasemele 32,97 €/t.

Allikas: ERAMETSAKESKUS

0Shares