Põdrakiitist jahimees kutsub loomakaitsjaid appi

MAALEHT, Viio Aitsam: Eestis on põtru palju ja metsakasvatajad soovivad kahjustuste hirmus, et neid rohkem kütitaks. Jahimehed on arvukuse järsu vähen­damise vastu.
Eestis on jahimeeste hinnangul 13 300 põtra. Arv ületab kriiti­lise piiri, millest alates on nor­maalne metsakasvatus häiritud ja metsameeste sõnul ongi põdrakahjustusi palju.

Ei tohi kiirustada

Jahimehed on aga asunud põtrade kaitsele, kuna mõne piirkonna metsakasvatajad nõuavad põtrade arvu kiiret vä­hendamist. Olukord on pingul ka uue jahiseaduse tõttu, mis annab maaomanikele suuremaid õi­gusi jahiasjades kaasa rääkida ja ka ulukikahjustuste eest hü­vitist nõuda.

Juba aprillis ütles Eesti Jahi­meeste Seltsi president Margus Puust, et on põtrade pärast mu­res ning et jahimehed ei peaks kahjutasude sissenõudmise hir­mus hakkama suureks paisu­nud põdraasurkonda mõtlema­tult vähendama.

Ka Eesti Jahimeeste Seltsi ju­hatus on nentinud, et arvuku­se vähendamine peaks käima järk-järgult ja mitme aasta vältel.

Kuluaaride teravaimates nurkades on jahimehed haka­nud kaitsma põtra ja süüdista­ma loomade arvukuse vähendamist nõudvaid metsakasva­tajaid.

Oma osa saab sõraliste soo­vituslikke küttimislimiite jagav keskkonnaagentuur.

“Tuhat põtra rohkem lasta on ikka tohutu hulk, see pole enam jaht, vaid tapmine. Erametsaliit on oma nõudmistega liiale läi­nud,” ütles jahimees, kes oma nime avalikustada ei taha.

Avalikult tuli sama mõttega hiljuti Raplamaa lehes välja poliitik-jahimees Tiit Tammsaar, kes kirjutas, kuidas agentuuri soovitused põtrade küttimiseks panevad teda ahastama ja peab viimases hädas loomakaitsjaid appi kutsuma, et koos põdratap-mistalgute vastu võidelda.

Oma ütlemise kaunistu­seks valis Tammsaar küll mak­simaalse küttimiskvoodi, mida agentuur soovitab järgida vaid erandjuhtudel värskete metsa­kahjustuste piirkonnis.

Neli varianti

Üldse on välja pakutud neli kvoodivarianti, mis kõik on eel­mise aasta küttimismahust -5126 looma – suuremad (terve Eesti kohta 6000, 6500, 7000 või 7500 looma). Järgida soovi­tab agentuur mõõdukamat esi­mest või teist varianti.

Agentuur võtab jahimees-te-metsameeste hoogu maha ka jutuga, et põtrade arvukuse kasv ei ole kõikides maakonda­des ühtmoodi suur.

See võib olla kasvanud Jõge­va-, Lääne-, Rapla-, Tartu-, Val­ga- ja Viljandimaal, kuid on ka­hanenud Saare- ja Võrumaal.

Ülejäänud maakondades on põdra arvukus jäänud eelmise aasta tasemele.

Nüüd on Eestis maakondli­kud jahindusnõukogud, kus ja­himeeste, maaomanike ja riigi esindajad sõraliste ulukite küttimiskvoodid maakonna tasan­dil kokku lepivad. Juulis aruta­ti nõukogudes just põdrakvooti.

Keskkonnaameti kodulehe järgi, kuhu jahindusnõukogu­de koosolekute protokollid üles riputatakse, oli esmaspäevase seisuga otsus tehtud kaheksas maakonnas.

Enamasti määrati minimaal­seks kvoodiks mõõdukas va­riant. Suurema on määranud Valgamaa, veidi suurema Lää­nemaa.

Koosolekuprotokolli pole Rapla-, Harju- ja Järvamaa koh­ta. Kokkuleppele ei ole jõutud ja läbirääkimised jätkuvad Pär­nu-, Viljandi-, Tartumaal, sa­muti Põlvamaal.

Kõigis neis maakondades võ­tab otsustamine rohkem aega, kuna käivad vaidlused: maa-omanike-metsaomanike pool soovib suuremat küttimist kui jahimehed.

“Meie soov on, et põtrade arv viidaks uuesti normaalse­le tasemele. Praegu on tasakaal paigast ära, põdrakahjustu-sed on üliulatuslikud ja näiteks männikultuure ei saa enam rajadagi, kuna põdrad söövad need kohe ära,” rääkis Viljandi­maa metsamees, jahindusnõu­kogu liige Olavi Udam.

“Erametsaliidu esinda­jad soovisid suuremat kütti-miskvooti kui keskkonnaagentuuri soovitatud maksimum ja sellega ei olnud jahimehed nõus,” kommenteeris põdra-rohke Pärnumaa arutelu Pär­numaa Jahimeeste Liidu te­gevjuht, jahindusnõukogu liige Eero Nõmm, kelle sõnul jahi­mehed eelistaks ülemaakonna-lise suure kvoodi asemel tegut­semist väiksemate piirkondade kaupa ehk sekkumist seal, kus on tegelikud metsakahjud.

Eriarvamustel olemises ei näe Eero Nõmm katastroofi, vaid usub, et läbirääkimistega jõutakse enne põdrajahiaega konsensuseni.

 

0Shares