Riigimaanteede massipiirangutest

Pilt puudub

KOIT, Rain Hallimäe (Maanteeameti hooldeosakonna juhataja): Aastaaegade vahetudes toimuvad riigimaanteede sõiduoludes liiklejate jaoks olulised muudatused. Tal­vel aeg-ajalt lumised ja li­bedad teed muutuvad küll turvalisemaks, kuid nüüd tekitavad liiklejatele eba­mugavusi katete kahjus­tused. Saabunud on aeg, mil liiklejatel tuleb arves­tada teedele kehtestatud massipiirangutega.

Piirangud rakendatakse maanteede kahjustamise vältimiseks väiksematel, enamasti ebapiisava muldkeha kõrguse ja vete ära­juhtimisega teedel. Need teed ei vasta enam seal liikuvatele koormustele. Aja­looliselt on väiksema liik­lusega maanteed, sealhul­gas enamik kruusateedest, välja kujunenud hetke­vajadusest lähtuvalt, prog­noosimeta sealjuures liiklussagedust ja koormusi tulevikus. Nüüdseks on meil kogemusi, kus kruu­satee on muutunud täieli­kult läbimatuks üheainsa korra metsa- või karjäärimaterjali väljaveoga. Riigimaanteede näol on tege­mist miljoni euroni ulatu­va väärtusega riigivaraga, mida tuleb kaitsta. Tee taastamine maksab aga väga palju, mistõttu massi­piirangute kehtestamine on ainuvõimalik lahendus, et vältida tee kahjustusi muldkeha sulamise pe­rioodil.

Massipiirangutele annab õiguse teeseadus

Tänaseks on kehtestatud massipiiranguid riigi­maanteedel umbes tuhan­de kilomeetri ulatuses. Lähipäevadel ja -nädalatel tuleb kindlasti lisa. Olene­valt talvekülmast vabane­vate teede seisukorrast võib massipiirangute hulk ulatuda isegi kuni nelja tuhande kilomeetrini, mis moodustaks neljandiku kogu riigimaanteede pik­kusest.

Teedele lubatud koor­muste piiramiseks annab õiguse teeseadus, mis üt­leb, et kui pinnase sula­mise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjuta­vate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrge­nenud ja kui liiklus võib teed kahjustada või liigel­da on ohtlik, võib tee oma­nik tee või selle osa teata­vaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata.

Teeseadus kohustab ka tee omanikku teavitama tee sulgemisest või liik­luspiirangutest. Massipii­rangutega teede loetelu on leitav Maanteeameti kodu­lehelt aadressil www.mnt.ee/liiklusinfo/ mass.php ning teeolude projekti «Tark tee» teedekaardilt http://www. inspirit.ee/maantee/ (aktiveerides valikust «Massipiirangud» ja/või «Massipiirangud joonena»).

Maanteeamet ootab ve­dajatelt mõistvat suhtu­mist ja palub kehtestatud piirangutest kinni pidada.

 

0Shares