KIK avab detsembris metsameetme toetuse taotlusvooru

Tänavu toimub metsameetme toetuse taotlemine 11. detsembrist kuni 28. detsembrini. Taotluste esitamine toimub e-PRIA portaali vahendusel. Metsameetmest toetatakse hooldusraiet noores puistus, metsakahjustuste ennetamist ja kahjustatud metsa uuendamist.

Kuna käesolevast aastast algab uus programmiperiood, siis muutuvad sellega seoses ka metsameetme raames toetatavad tegevused ja toetuse saamise tingimused.

Nii näiteks ei saa enam toetust taotleda metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamiseks. Samuti ka kasvavate puude laasimiseks ja metsatulekahjude ennetamiseks.

Samuti ei või taotlejal olla karistusseadustiku järgi kehtivaid karistusi, mis on seotud looduskaitse ja metsanduse nõuete rikkumisega.

Metsameetme toetust saab taotleda füüsilise isiku või mikroettevõtja (sh FIE) omandis või kasutusvalduses oleva metsamaa kohta. Kasutusvalduses oleva maa kohta saab toetust taotleda, kui maa on kasutusvalduses vähemalt viis aastat alates PRIA viimase toetusosa maksmisest. Mikroettevõtja ja kasutusvalduse pikkuse nõue kehtib ka metsaühistu liikmetele, kelle maale toetust taotletakse.

Hooldusraie korral saab taotleda toetust kuni 30 hektarile. Füüsiliste isikute ja FIE-de omandis metsamaa puhul on hooldusraie toetusmäär 356 €/ha. Äriühingute ja metsaühistute enda metsamaa puhul on toetusmäär 297 €/ha. Oluline on märkida, et hooldusraie korral ei saa toetust alale, mis asub looduskaitseseaduse paragrahvis 4 nimetatud kaitstaval loodusobjektil. Samuti ei või olla eelneva viie aasta jooksul sama metsamaa osa kohta makstud sama toetust.

Oluline uuendus on hooldusraie puhul ka see, et KIK moodustab paremusjärjestuse puistu vanuseliste gruppide kaupa. Esmajärjekorras saab toetust kuni kümneaastane puistu, siis 11-20-aastane ja seejärel 21-30-aastane puistu.

Metsakahjustuste ennetamisel on muutunud repellendi kasutamisel teavitamiskohustus. Enam ei pea teavitama 4 päeva ette. Nüüd piisab ühest tööpäevast ning mõnel juhul ka sellest, kui teavitus tehakse maksetaotluse esitamisel.

Kahjustatud metsa uuendamiseks saab toetust ka põua tõttu hukkunud noore, kuni 3 aasta vanuse metsa uuendamiseks. Põua tõttu hukkunud metsa uuendamisel saab kultuurihoolduseks toetust vaid ühe korra. Kahjustatud metsa uuendamisel ei saa toetust maapinna mineraliseerimisele IV-VA boniteediklassiga kuivendamata metsamaal.

Toetust saab ulukiaia ostmiseks ja paigaldamiseks kuni kümne aasta vanuse männi, lehise, pärna või kõvalehtpuude peapuuliigiga puistus. Toetusmäär on 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse taotlemise tingimustega saab tutvuda erametsaportaalis ja määruses “Perioodi 2023–2027 erametsade kliimamuutustega kohanemise investeeringutoetus“.

Metsameetme infopäev toimub 8.12.2023 kell 11-14 veebis. Registreerumine (kuni 7.12.2023) ja päevakava on leitav SIIN. Infopäeva salvestust on võimalik hiljem endale sobival ajal järele vaadata. 

0Shares