Tark planeerib raietöid ette ja keskendub ka lepingule

Eramets, metsaomanik, hooldusraie

Tiit Kosenkranius, Sinu Mets:

Kas kehtib vana tõde, et metsaraie õige aeg on talv?

Tõde oli see kindlasti sel ajal, kui talumees kevadest sügiseni tegeles põllumajandusega ja talvel, põllutöödest vabal ajal, raiuti metsast küttepuid ja palke. See oli raske füüsiline töö ja seepärast püüti valida võimalikult sobivaim aeg, mil saab parima kvaliteediga puitu.

Tänapäeval puidu mehaanilised omadused nii oluliselt määravad enam ei ole, kuna suuremalt osalt kasutatakse puitu töödelduna. Täispuidust ehitiste ja mööbli ning muude selliste tarbeesemete tarvis, mis endiselt eeldavad just heade mehaaniliste omadustega puitu, on võimalik ka tänasel päeval kasutada külmal ajal langetatud puudest saadavat materjali.

Oluline nüanss metsatöö juures – nagu teisteski valdkondades – on tegijate spetsialiseerumine. Põlluharimise kõrvalt paaril talvekuul metsa raiuv talumees oli metsas siiski vaid asjaarmastaja, kuid aasta ringi metsatööga tegelevad mehed-naised on professionaalid.

Kui palju aega kulub tavaliselt raie planeerimisele, mida selleks vaja on?

Planeerimine algab metsaomanikust ja kõik sõltub tema tahtmistest. Protsess algab sellega, et peavad olemas olema litsenseeritud metsataksaatori ehk metsakorraldaja kogutud inventeerimisandmed – nende põhjal koostab ta ka metsamajandamiskava.

Taksaator võib ühe päevaga välitöid teha mitmekümne hektari jagu. Arvutiprogrammi abil saab selle kõik ka vormistada üsna kiiresti. Kõige enam võtab tavaliselt aega metsatakseerimise andmete kandmine Metsaportaali metsaregistrisse. See võib olla keskmiselt paarinädalane protsess.

Raietöö võib olla lõpetatud juba kuuaega pärast mõ e tekkimist, aga sellega siiski ei tasu liigselt kiirustada. Puud maha saagida on lihtne, aga kui selgub, et miski läks valesti, siis tagasi püsti teda enam ei pane.

Mis otsast peaksin alustama, kui tahan raiet ise korraldada?

Mina soovitan siiski pöörduda asjatundjate poole. Võiks pöörduda lähima metsaühistu poole, kes aitab korraldada. Aitame ka neid, kes mingil põhjusel ei soovi metsaühistuga liituda. Sel juhul on tasu tööde korraldamise eest veidi kõrgem. Igal juhul pakume ka võimalust metsaühistu liikmeks astuda.

Kas igas metsas on vaja teha ka harvendusraiet?

Metsa majandamise eeskirjale vastavat harvendusraiet ei ole igas metsas võimalik teha. Majandamise viis oleneb konkreetsel metsaeraldisel oleva puistu tegelikust olemusest ehk metsandusliku terminoloogia järgi takseernäitajatest. Näiteks ei saa metsa majandamise eeskirja järgi teha harvendusraiet siis, kui puistu on liiga hõre (metsanduslikult öeldes: kui puistu täius on 60 või alla selle).

Kas Eestis ikka on veel saemehi, kes teevad harvendusraiet, kui ma masinraiet ei taha?

Saega metsas palgatööd tegevaid inimesi jääb üha vähemaks. See töö tähendab suvi läbi võitlemist palava ilma ja putukatega ning talvel külma ja lumega. Saemehi veel leidub, kuid kõik asjalikumad on tavaliselt tööga väga hõivatud.

Mis kulude ja tuludega harvendusraie korral arvestada saab?

See sõltub ikka just sellest metsas, kus seda tööd tehakse. Väga üldistav hinnang oleks selline, et valgustusraie 5–15aastases metsas on investeering tulevikku, esimene harvendusraie 15–25aastases metsas peaks enam-vähem katma tööde kulud ja veidi vanemas puistus saab metsaomanik arvestama hakata mõningase tuluga.

Kas raieküpses metsaosas lageraiet planeerides võin raie tellida ka vaid osale sellest metsast?

Metsateatis antakse välja tervele eraldisele, kuid tööde tegeliku mahu otsustab metsaomanik.

Olen kuulnud, et enne lageraiet masinaga tuleks sel alal võsalõikust teha. Kas nii on ja kas võiksin seda ka ise teha?

Miks ka mitte. Ei oska pakkuda põhjust, miks hakkaja metsaomanik ei saaks oma metsas ise tööd teha. Võsalõikust tehakse sellepärast, et liiga tihe võsa aeglustab harvesteri tööd. Masinajuht peab töötamise ajal nägema seda puutüve, mida ta harvesteri lõikepeaga saagima läheb.

Kas mul on võimalik metsafirmalt lageraiet tellides kuidagi kontrollida seda, mis koguseid ja puidusorti lõigatakse ja müüakse?

See on kokkuleppe küsimus. Tööde tellimiseks tehakse kahepoolne leping ja sinna tasub kõik oma tingimused kirja panna.

Kas võiks olla mõttekas tellida metsafirmalt raie, kuid puit ise maha müüa?

See peaks olema ka kokkuleppe küsimus. Üldjuhul oleneb see metsafirmast. Tavaliselt on hulgimüüjatel (nagu enamasti ka metsafirmad) lepingutega tagatud veidi kõrgemad hinnad kui üksiküritajad saaks.

Tahan tellida metsafirma lageraiet tegema, aga mets paikneb teiste omanike maade vahel. Kas masinate ligipääsu kokkulepped pean sõlmima mina või metsafirma?

See tuleb teil omavahel kokku leppida, kumb pool naabritega suhtleb.

Kuidas ära hoida seda, et raie tegija metsa sügavaid masinaroopaid tekitab?

Soovitan ka sellised asjad kokku leppida ja lepingusse kirja panna.

Kas juhul, kui olen tellinud kasvava metsa raie, kuid talv on väga soe, saan veel tagantjärele dikteerida raie tegemise aja?

Raie tegemise lepingu juures saab väga kenasti ka selle probleemi täpselt ära sõnastada.

Tahaksin oma metsa majandada valikraietega, aga metsamajandamiskava räägib uuendus- ja harvendusraiest. Millest peaksin lähtuma, kust alustama, et oma soovi ellu viia?

Peaksite laskma oma metsamajandamiskava sisu ja võimalused kellelgi asjatundjal enese jaoks lahti seletada. Metsamajanduskava on soovitus. Alati võib raiuda vähem või hoopiski raied tegemata jätta. Vaid töö tulemus peab metsaseadusega kehtestatud raamidesse ära mahtuma.

Tahaksin metsa majandada püsimetsailmeliselt, aga endal oskusi pole. Kas Eestis on metsafirmasid, kellelt saaks sellist majandamist teenusena tellida?

Kindlasti on see võimalik, kuid peate selle juures arvestama keskmisest suuremate töökuludega. Näiteks meie oma metsaühistus MTÜ Ühinenud Metsaomanikud pakume metsaomanikele individuaalseid lahendusi metsaeraldiste viisi. See algab metsamajanduskava koostamisega koos selle lahtiseletamisega, hõlmab raiete planeerimist, metsauuendamist ja hooldamist ning kõikide nende tööde tegemise ja korraldamisega seotud küsimusi.

0Shares