Valminud on metsanduse arvestuskava

LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry – maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektor kasvuhoonegaaside inventuuris.

Maakasutussektoril on oluline roll kliimamuutustega tegelemisel. Alates 2008. aastast on Euroopa Liit LULUCF sektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid seiranud. Maakasutussektorite süsiniku sidumist ja heidet arvutatakse valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) metoodika alusel. Kuigi Kyoto protokollist tulenevalt jälgitakse ka praegu metsa kasvamisest, kasutamisest ning majandamisest tulenevat süsinikuringlust, mingeid siduvaid kokkuleppeid veel protokolli osalistele seatud ei ole. Euroopa Liidu 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide täitmiseks tegi Euroopa Komisjon 2016. aastal ettepaneku hakata kasvuhoonegaaside arvestusel koostama liikmesriikide tasemel metsanduse arvestuskavad. Antud kokkuleppe alusel peavad LULUCF sektori heitkogused olema kompenseeritud süsiniku sidumisega sama sektori poolt ning sektori koguheide ja sidumine peab olema tasakaalus.

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaagentuuriga esitas detsembris 2018 Euroopa Komisjonile Eesti metsanduse arvestuskava perioodiks 2021-2025. Arvestuskavas on kirjeldatud metsade võrdlustaseme (FRL) määramiseks kasutatud metoodikat, andmeid ja modelleerimist. Lisaks kirjeldab see Eesti metsi ja metsade majandamist, metsapoliitikat ja teisi metsandusega seotud kavasid ning dokumente, samuti erinevaid raiestsenaariume ning näidatud metsade tagavara muutusi nende korral.

19. veebruaril 2019 toimub LULUCF määrust ja valminud arvestuskava tutvustav seminar, kuhu ootame kõiki valdkonnaga seotud isikuid.

Räägime olulistest kliimapoliitika teetähistest ja arengusuundadest ning LULUCF rollist kliimaeesmärkide saavutamisel Eestis, ELis ja globaalsel tasemel. Selgitame määruse sisu ja sellest tulenevaid kohustusi ja ajaraamistikku. Räägime, millest arvestuskava koostamisel lähtuti, anname ülevaate metsa heitkoguste võrdlustaseme arvutusest ja arvutust mõjutavatest teguritest ning metsa tagavarast ja juurdekasvust 100 aasta perspektiivis.

Ajakava:

12:15-13:00 Registreerimine ja tervituskohv
13:00-13:15 Päeva avamine
Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp
Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala
Keskkonnaagentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo
13:15-13:35 Kliimapoliitika mõju metsandusele
Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks
Metsandus ja LULUCF tervikuna moodustavad tähtsa osa laiemast kliimapoliitikast. Ettekandes toome välja olulised kliimapoliitika teetähised ja arengusuunad ning LULUCF roll kliimaeesmärkide saavutamisel Eestis, ELis ja globaalsel tasemel.
13:35-13:55 LULUCF määruse sisu
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik Merje Lesta
Ettekandes tutvustame lähemalt LULUCF määruse sisu. Räägitakse määrusest tulenevatest kohustustest ja ajaraamistikust.
13:55-14:15 Eesti metsanduse arvestuskava koostamise lähtekohad
Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Maris Nikopensius
Anname ülevaate, millest lähtuti arvestuskava koostamisel: komponendid LULUCF määrusest ja Euroopa Komisjoni juhendmaterjalist.
14:15-14:40 Metsa heitkoguste võrdlustase (FRL) aastateks 2021-2025
Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Madis Raudsaar
Anname ülevaate metsa heitkoguste võrdlustaseme arvutusest ja arvutust mõjutavatest teguritest
14:40-15:05 Vaade tuleviku metsavarule
Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt
Anname ülevaate metsa tagavarast ja juurdekasvust 100 aasta perspektiivis
15:05-15:15 Lõpetamine ja kokkuvõte
15:15-16:00 Networking ja kohv

Seminar toimub Keskkonnaagentuuris, Mustamäe tee 33, Tallinn.
Osalemiseks palun registreeruge SIIN hiljemalt 14.02.2019

Lisainfo seminari kohta:
Liina Lilleniit, liina.lilleniit@envir.ee, tel 56992025

Lisainfo LULUCFi kohta:
Maris Nikopensius, maris.nikopensius@envir.ee, tel 53094599

Allikas: Keskkonnaagentuur

0Shares