Metsameede

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2018. a juunis.

2017. a esitatud taotluste kohta tegime otsused 1.11.2017. Otsuse väljavõtte saatsime seekord posti teel tähitud kirjaga, kuna e-tähtkirja avamine võib ID-kaardi sertifikaatide kehtivuse tõttu olla raskendatud. Kes pole veel otsust kätte saanud, palun võtke meiega ühendust telefonidel 683 6065 ja 683 6051 või metsameede@eramets.ee. Toetuse saajate nimekirjaga saab tutvuda ka siin.

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, kust toetatakse tormis või tulekahjus kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, noore metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Toetust saab taotleda metsaühistu, mikoettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik. Loe mikroettevõtja määratluse kohta Euroopa komisjoni soovitusest ja VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõte) määratlust käsitlevast teatmikust.

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis, e-posti teel ja Erametsakeskuse kontoris. Juriidilised isikud (mikroettevõtjad ja metsaühistud) võivad esitada taotluse ainult e-PRIAs. Kui e-PRIA portaali kasutamise võimalus puudub, võivad füüsilised isikud ja FIEd esitada taotluse digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

Lisainfo telefonidel 683 6065 ja 683 6051. Küsimused ja taotluse saab saata e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.

Toetatavad tegevused ja tingimused lühidalt

Tutvu kõikide toetuse saamise tingimustega maaeluministri 11.05.2015 määrusest nr 59 “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“.

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Loodusõnnetuse või tulekahju tõttu kahjustatud metsa taastamine ja kahjustuste kõrvaldamine võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval aastal.

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes. 2017. a taotlusvoorus on eelarve 2,3 miljonit eurot. Sellest 700 000 eurot on ette nähtud metsakahjustuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks. 1,6 miljonit eurot on metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamiseks (sh hooldusraieks).

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada Erametsakeskusele dokumendid tehtud tööde kohta. Erametsaomanik võib esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest.

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.

 

Taotluse esitamine ja vormid

Tehtud tööde dokumentide esitamine

Toetusega seotud seadused ja määrused

Kontaktid Päästeameti kooskõlastuse saamiseks

2017 infopäevade ettekanded

Korduma kippuvad küsimused