Eesti metsandus

Statistiline info Eesti metsandussektori kohta on konndatud aastaraamatutes Mets. Väljaanded sisaldavad metsaomandi, -varude, -uuendamise, -tulekahjude, metsa tervisliku seisundi ja õigusnormide eiramisega seonduvaid peatükke ning teavet metsaga seotud raietest, jahindusest, majandusest, teadusest ja õppetööst.

Info ja andmete koondamisel on kasutatud järgmisi allikaid: Keskkonnaagentuur, Statistikaamet, Keskkonnaamet, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Erametsakeskus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Maaülikool ning rahvusvahelisi andmeid koondav ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmebaas, LULUCFi raport ning OÜ Forinfo uuring „Eesti erametsaomandi struktuur ja kasutamine 2015. aastal“.

Loe aastaraamatut Mets 2018 SIIT.

15.02.2011 kinnitas Riigikogu Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 (edaspidi metsanduse arengukava 2020), mis sisaldab raamistikku, põhimõtteid ja eesmärke metsanduse, sh erametsanduse arendamiseks aastatel 2011 kuni 2020. Sealhulgas on arengukavas välja toodud metsasektori optimaalne puidukasutuse aastane maht 12–15 miljonit m3. Arengukava põhieesmärk on metsade tootlikkuse ja elujõulisuse ning mitmekesise kasutamise tagamine, sh puidu kui taastuva loodusressursi otstarbekas kasutamine metsa- ja puidutööstuses ning energeetikas. Eesmärgid erametsandusele seisnevad peamiselt ühistulise tugisüsteemi arendamise kaasabil metsakasvatuslike tööde (metsauuendus, hooldusraied jms.) mahu suurendamises.

SA Erametsakeskus (edaspidi Erametsakeskus või EMK) on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine. Tegu on erametsanduse valdkonna spetsiifilise nõuande- ja arenduskeskusega (kompetentsikeskus). Erametsakeskuse abil saavad Eesti erametsad hästi majandatud.

Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad on:
• Metsandustoetuste andmise korraldamine
• Erametsanduse tugisüsteemi arendamine
• Erametsandusega seotud muu arendustegevus

Loe ka 2014-2020 aastaks kinnitatud Erametsakeskuse_arengukava.

0Shares