Metsaregistri arendus aitab piirinaabreid raietest paremini teavitada

Lageraie, metsaraie, uuendusraie

Keskkonnaameti tellimusel valmis metsaregistri arendus, et piirinaabreid metsateatisega registreeritud uuendusraietest teavitada. Teavitusi saavad nüüdsest ka metsaomanikud, kelle metsa kohta esitatakse uued inventeerimisandmed. Teavituste saamiseks tuleb riigiportaali (eesti.ee) e-aadress aktiveerida.

Uuendusraie maksimaalne pindala on seadusega piiratud. Seetõttu mõjutab ühele metsaomanikule antud raieluba ka piirinaabrite tegevust oma metsades. Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverki sõnul on arenduse eesmärk innustada metsaomanikke ja piirinaabreid rohkem suhtlema.

„Soovime, et metsaseadusele vastava uuendusraie taotluste kinnitamisel saaksid selle kohta teavituse ka naaberkinnistute omanikud, et piirinaabrid saaksid kokku leppida raietööde ajas, laoplatside paiknemises, väljaveoteedes, raie võimalike mõjude leevendamises, aga ka näiteks suurema säilik- või seemnepuude säilitamises,“ sõnab ta. Vajadusele sellise lahenduse järele on viidanud ka õiguskantsler oma kirjas.

Lisaks loodi koostöös Keskkonnaagentuuriga automaatteavituse lahendus metsaomanikele, kelle metsa on esitatud uued inventeerimisandmed. „Metsaomanik saab teavituse, kui tema kinnistule tehtud metsainventuuri andmed on kantud metsaregistrisse,“ räägib Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt.
„Inventeerimisandmed annavad ülevaate metsa paiknemisest, seisundist ja nende alusel on võimalik planeerida metsamajanduslikke töid ning esitada metsateatisi.“

Teavituste saamiseks peab maaomanikel olema riigiportaali eesti.ee meiliaadress aktiveeritud. Riigiportaali laekuvaid e-kirju saab suunata oma igapäevasele meiliaadressile.

  • Metsaomanikud saavad metsaregistri kaudu esitada metsateatisi ehk taotlusi kavandatavate raiete kohta aastas enam kui 20 tihumeetri puidu raiumiseks oma kinnisasjal.
  • Metsa inventeerimine tähendab andmete kogumist metsade iseloomu ja seisundi ning nende paiknemise ja varude suuruse kohta.
  • Keskkonnaamet annab raieid lubavaid otsuseid vaid nendele kavandatud raietele, mille tingimused vastavad õigusaktide nõuetele.
0Shares