Metsa inventeerimise toetus

emklogo_tunnuspilt

Taotluse esitamise tähtpäev on 15.12.2017. Eelarve on 300 000 eurot.

Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist.

Toetust võib taotleda ainult metsaühistu, kellel on taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Taotluse saab esitada ainult e-PRIAs portaalis, kus saab täita andmed määruse lisalt 1 ja lisalt 5.

Lisainfo telefonil: 683 6057 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete kohta, kusjuures toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul. Vaadatakse toetuse väljamaksmise kuupäeva. Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal.

Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta. Arveid ja maksekorraldusi enam esitama ei pea.

Toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 mõistes.

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Toetusega seotud seadused ja määrused

Korduma kippuvad küsimused