Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

KIKi isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda SIIN.

 

Isikuandmete töötlemine metsandustoetuste menetlemisel

Meie tegevuse eesmärgiks on tagada jätkusuutliku ja keskkonda kaitsvale metsamajandamisele tugineva erametsanduse arendamine, sealhulgas seadustes ning riiklikes strateegilistes dokumentides ja välisabi programmides sätestatud erametsanduse arengusuundade elluviimine.

Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (edaspidi: PRIA) sõlmitud halduslepingute alusel toetame erametsaomanikke ja metsaühistuid metsade majandamisel ja metsade jätkusuutlikkuse tagamisel.

KIKi kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusega seotud andmed on osaliselt avalikud. Meie poolt kogutavate andmetega võib tutvuda teabenõude esitamisega ning siseriiklike toetuste andmed on kättesaadavad Erametsaportaalis või PRIA veebilehelt.

Töö käigus menetleme ka isikuandmeid, millest osa on avaldamisele mittekuuluvad, kas piiratud juurdepääsu tõttu või seetõttu, et nad puudutavad ärisaladust või isikute eraelulist teavet. Enamus meie kogutavatest andmetest on digitaalkujul.

Kasutame isikuandmeid toetustaotluste finantsarvestuse, kontrolli, auditeerimise ja järelevalve eesmärgil, aususe ja erapooletuse tagamise ja pettuste vältimiseks ning muude asjakohaste nõuete täitmiseks. Kasutame ka avalike registrite – metsaregistri, kinnistusraamatu, äriregistri, majandustegevuse registri jms andmeid.

Metsandustoetusega seotud isikuandmeid menetleme infosüsteemis EMKIS ja dokumendihaldussüsteemis Amphora. PRIA poolt hallatavasse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantakse Euroopa Liidu toetuse taotlejate andmed (vt ka https://www.pria.ee/isikuandmete-tootlemine).

Jälgime toetuste menetlemisel ja isikuandmete hoidmisel Euroopa Liidu kõrgendatud turvapoliitika nõudeid ja andmekaitsepõhimõtteid. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et klientide eraelu võimalikult vähe riivatakse.

Toetuse menetlemisega seotud andmete avalikustamine

Euroopa Liidu toetuste puhul on teave avalikkusele kättesaadav PRIA veebilehel kaks aastat alates selle esialgsest avaldamisest. Avaldatakse toetusesaaja ees-ja perekonnanimi/juriidilise isiku puhul registreeritud nimi, elu või asukoht – valla või linna täpsusega, toetussumma, meetme liik, fond. Muude, isiku ja tema taotluse kohta, esitatud andmed on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

Siseriiklike erametsanduse toetuste andmed on avalikud, v.a juhul, kui seadusest ei tulene teisiti.

(Kehtestatud SA Erametsakeskus 06.11.2018 juhatuse otsusega nr 1-4/18/40.)

0Shares