19 olulisemat seadusemuudatust 2019. aastal

eramets, metsakuivendus

Pollumajandus.ee:

Uue aasta esimesel päeval jõustub üle 250 õigusakti, millest kaubanduskoda tõstab esile ettevõtete jaoks kõige olulisemad seadusemuudatused.

Maksumuudatustest on kõige olulisemal kohal madalam tulumaks regulaarsetele dividendidele, gaasiaktsiisi tõus ning soodsam aktsiis üksikutele maagaasi ja elektri suurtarbijatele. Kõiki ettevõtteid mõjutavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, millega leevendatakse mitut tööandja kohustust. Kõik tööandjad peavad arvestama ka sellega, et uuest aastast tuleb töötamise registrisse kanda iga töötaja tööaja määr ning alates 1. juunist ka ametikoht ning töökoha aadress. Kaubandusettevõtted peavad meeles pidama, et alates selle aasta 31. detsembrist on üldreeglina keelatud anda tarbijatele tasuta õhukesi kilekotte.

Maaparandusseadus uuel kujul

1. jaanuarist jõustub uus maaparandusseadus, mille olulisemad muudatused puudutavad maaparanduses tegutseva ettevõtja heaks töötava vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutust. Neile kehtestatakse kohustus iga viie aasta tagant osaleda täienduskoolitusel. Seni kehtinud seaduses on vastutava spetsialisti roll pigem ettevõtjat nõustada. Uues seaduses nähakse ette, et spetsialist teeb ja kontrollib või juhib ja vastutab tehtu eest. Vastutav spetsialist ei tohi töötada mitme ettevõtja juures, kui tema töökoormus ei võimalda töökohustusi nõuetekohaselt täita.

Seadusega muudetakse maaparandushoiu ja ka maaparandusühistu regulatsiooni, mille kohaselt ei ole maaparandusühistud enam mittetulundusühingud, vaid eraõiguslikud juriidilised isikud. Seaduse menetluse käigus muudeti ka maaparandusühistu asutamise printsiipe.

Suureneb tasu tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest

1. jaanuarist hakatakse enim koormatud maaomanikele maksma senisest suuremat tasu elektri-, gaasi-, elektroonilise side ja kaugküttevõrgu ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni talumise eest nende kinnisasjal.

Tehnovõrkude talumistasu on 7,5 protsenti rajatise aluse maa maksustamishinnast, mida korrutatakse kitsenduse ulatuse koefitsientidega. Kui tegemist on maaga, mille sihtotstarbeline kasutamine on tehnovõrgu talumise kohustuse tõttu oluliselt kitsendatud (näiteks haritaval maal asub elektri- või gaasivõrk), siis on kitsenduse sisuline ulatus 100 protsenti. Kui maa kasutamine on osaliselt võimalik (näiteks asub maa tulundusmaal side- või kaugküttevõrk või ühisveevärk ja -kanalisatsioon), siis on kitsenduse sisuline ulatus 50 protsenti. Kui maa kasutamine ei ole oluliselt takistatud ja tehnovõrk on selle maa kasutamiseks vajalik, siis on kitsenduse sisuline ulatus 0 protsenti ehk talumistasu ei maksta.

Talumistasu saamiseks tuleb tehnovõrgu omanikule esitada avaldus. Talumistasu makstakse juhul, kui see on üle 1 euro. Tasu ei maksta riigiomandis oleval maal ja tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks. Talumistasu on 2/3 ulatuses maksustatud tulumaksuga.

Lisaks talumistasule on uue seaduse kohaselt võimalik omanikul nõuda ka muude lisakulude hüvitamist, kui ta need ära põhjendab ja need kulud on suuremad kui kolmandik arvutatud talumistasust. Näiteks kulud seoses kohustusega tagada liinide aluse maatüki heakord (muru niitmine asulates).

Lisaks, kui tehnorajatis asub omaniku ruumides (alajaam, sidepaigaldis vms), siis selle ruumi kasutamise eest võib omanik nõuda turuhinda (üüri). Seadusest tulenev talumistasu kehtib juhul, kui pole kokku lepitud teistsuguses tasus.

Lisaks tuuakse välja järgmised seadusemuudatused:

 • Leevendatakse töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid
 • Töötamise registrisse tuleb kanda tööaja määr
 • Gaasiaktsiis suureneb
 • Madalam tulumaks regulaarsetele dividendidele
 • Miinimumpalk tõuseb 540 euroni
 • Sotsiaalmaksu miinimumkohustus suureneb 165 euroni kuus
 • Müügikohas ei või anda tasuta kilekotte
 • Tegelikult juhilt saab maksuvõlga sisse nõuda
 • Suurtarbijad saavad maagaasi kasutada soodusaktsiisiga
 • Elektrointensiivsed ettevõtted saavad elektriaktsiisi soodustust
 • Muutub elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibe maksustamise kord
 • Muutuvad vautšeritega seonduvad käibemaksustamise reeglid
 • Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasud tõusevad
 • Osaühingut saab asutada välismaa pangakontoga
 • Laieneb väetamisplaani koostamise nõue
 • Kehtima hakkab uus mõõteseadus
 • Jõustub uus isikuandmete kaitse seadus

Loe täpsemalt Pollumajandus.ee lehelt.

0Shares