Danpoweri esindaja Kairi von Wolff: sooja hind jääb samaks

VÕRUMAA TEATAJA, Inno Tähismaa:
Ülemöödunud aastal Võru Soojuse omandanud Saksa energiafirma Danpower Baltimaade juhataja Kairi von Wolff ütles intervjuus, et praegune sood ne sooja hind jääb Võru elanikele kehtima ka käesoleval aastal.

Järgneb intervjuu Danpoweri Baltimaade tegevu­se ja ASi Danpower Eesti juhi Kairi von Wolffiga.

Mis on olnud Danpowe­ri olulisemad tegevused Võ­rus?

Kairi von Wolff: Möödu­nud aasta suvel algas Võrukivi katlamaja üleviimine põhikütusena hakkpuidule. Kui seni on Võrukivi võrgus kasu­tatud kütusena põlevkiviõli, siis tulevikus jääb see vaid re­serv- ja tipukütuseks. Võrukivisse installeeritakse 1,6 MW hakkpuidukatel Saksamaa fir­malt Schmid. Pärast renovee­rimist on katlamajal võime­kust kokku 3,1 MW ehk kaks korda enam kui seni. See või­maldab ka vastavatud Võruki­vi tehnopargil laieneda ja ka­sutada kaugküttesoojust. Investeeringute maht Võrukivis on 400 000 €.

Võrukivi elanikel on põh­just rõõmustada, kuna nende jaoks tähendab see keskkon­nasõbralikku ja kohalikust metsast pärit toorainest too­detud toasooja kehtiva sooja-hinnaga.

Mis saab Võrusoo katla­majast?

K. v. Wu Teise suurema projektina tegeleb Danpower Võrusoo vana katlamaja re­noveerimisega, see on ülemi­nek aurult kuumale veele. Se­ni on Võrusoo vana katlama-ja olnud Eestis üks viimaseid, mis kasutab veel töökehana katlamajas veeauru, millel on väga suured kaod ja omatarve. Kaks õli- ja üks puiduka-tel vahetatakse välja ühe pui­du- ning ühe õlikada vastu, et suurendada katlamaja töökindlust ja tõsta soojuse toot­mise efektiivsust. Uue põ­levkiviõli katla installeerimi­ne on vajalik, et tagada soo-jatootmine olukordades, kus puidukateldega peaks mida­gi juhtuma. Nii on Danpoweril piisav reserv, et Võru linn külma kätte ei jääks ka käre­daima pakase juures. Ehitus­töödega Võrusool alustatakse kevadel ja soojus uutest katel­dest peaks tarbijatele tulema järgmisel kütteperioodil. Investeeringute ligikaudne suu­rus on 1,5 miljonit eurot.

Võrus on kurdetud trassi­de kehva soojapidavuse üle, mis on nendega kavas ette võtta?

K. v. W.: Katlamajade uuendamise kõrvalt on Dan­power panustanud trassi­desse. Üle-eelmise aasta no­vembris uuendati Põllu tä­nava vana soojamagistraali kaasaegsete kivivillakoorikute ja tsinkplekk-kattega (kogu­pikkus 1170 m). Möödunud aastal vahetati välja Kreutz­waldi tänava vana peama­gistraal (736 m) koos osali­selt majaühendustega (kokku 956 m). Kreutzwaldi tänava projekt sai teoks tänu koos­tööle Võru Vee ja keskkon­nainvesteeringute keskusega. Samuti investeeriti osaliselt Petseri tänava soojatorustiku renoveerimisse – 163 m. Kok­ku on Danpower trassidesse investeerinud pea pool miljo­nit eurot.

Millised investeeringud on kavas tulevikuks?

K. v. W.: Edasiste investee­ringute vajalikkuse uurimi­seks tellis Danpower Tallinna tehnikaülikoolilt uurimustöö. Selle järgi kuulub Võru kaug-küttevõrk eesti parimate hul­ka. Üldise soojusläbikandeteguri järgi on Võru kaugküttevõrgus soojuskaod madala­mad kui mujal. Suhtarvult on soojuskaod Võru linnas kesk­mise suurusega, kuna Võru soojusvõrk on pikk ja väikese tarbimise tihedusega.

Kaugküttevõrku uuenda­takse pidevalt Sellele vaata­mata on mõnedes lõikudes isolatsioon veel halb, mis on ka kohati silmale nähtav. Sus­id on üldine trasside olukord hea. Kui kogu kaugküttevõrk Võrus uuendada, siis oleks see seotud väga suurte kulude­ga ja sellisel juhul peaks Dan­power elanikele soojahinda tõstma, kuna soojatorustike renoveerimise tasuvusaeg on praeguse hinna juures pi­kem kui torude eluiga. Dan­power on jätnud soojahinna alates eelmise aasta jaanuarist muutmata ja jätab selle sta­biilseks ka käesoleval aastal.

Uutest arendusprojektidest on kavas veel Luha-Pikk tä­navatele kaugküttetrassi loo­mine, kuna sealse piirkon­na ettevõtted ja elanikud on huvitatud mugavast, kesk­konnasõbralikust ning sood­sast soojusest. Praeguseks on valminud eelprojekt torus­tiku asukoha suhtes ja peagi saab minna täpsete koostöö-pakkumistega potentsiaalsete uute tarbijate juurde. Dan­power on alati huvitatud kaugküttevõrgu laiendami­sest ja kõik, kes on huvitatud kaugküttevõrguga Miinusest, on oma ettepanekutega meie juures oodatud.

Kas sooja hind tänavu tõuseb?

K. v. W.: Praegu kavas ole­vad investeeringud tagavad Võru linnale järgnevaks küm­neks- 15 aastaks töökindla ko­halikest ja keskkonnasõbrali­kest allikatest pärit toasooja ning Võru elanikele jääb kehtima eelmise aasta jaanuaris kehtestatud soojahind 55,27 €/MWh (pluss käibemaks) ka käesoleval aastal.

 

0Shares