Erametsaomanikud saavad toetust kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks

Möödunud nädalal allkirjastas keskkonnaminister Rain Epler määruse muudatused, mis reguleerivad erametsanduse toetuste taotlemist. Määruse muutmine toob sellest aastast erametsaomanikele uue, kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks mõeldud toetuse. Määruse rakendajaks on SA Erametsakeskus.

Kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamise toetuse raames on metsaomanikul võimalik küsida toetust tormikahjustuste likvideerimiseks, feromoonpüüniste paigaldamiseks ja metsas püünispuude tegemiseks.

„Need tegevused aitavad sõltuvalt metsa olukorrast kas üksi või omavahel kombinatsioonis vältida üraskite massilist puude asustamist või likvideerida juba tekkinud üraskikollet,“ selgitas SA Erametsakeskuse arendusnõunik Allar Luik.

Kalendriaasta jooksul toetatakse püünispuude kasutamist ja värske tormikahjustuse likvideerimist maksimaalselt kahel katastriüksusel, kummagi katastriüksuse eest saab toetust küsida kuni 500 eurot. Feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist toetakse kuni 40 euroga feromoonpüünise komplekti kohta, kalendriaastas saab toetust kuni kümnele komplektile.
Toetusmäärad kehtivad ühe erametsaomaniku kohta.

Kõiki toetusliike saab taotleda läbi metsaühistu, feromoonpüüniste ja tormikahjustuste likvideerimiseks on erametsaomanikul võimalik taotlus esitada ka otse Erametsakeskusele.

Uue toetusvooru täpne toimumisaeg on veel lahtine, kuid see on planeeritud käesoleva aasta sügisesse. Taotlusvoorude tähtajad avaldatakse erametsaportaalis www.eramets.ee.

Määrusega muudeti ka viisi, kuidas toetatakse metsaühistuid. Varasemalt sõltus metsaühistu toetuse saamine taotleva metsaühistu ja kõige rohkem töid teinud metsaühistu metsatööde mahu suhtest. Süsteemi on muudetud viisil, et metsaühistutel on kriteeriumid, mis näitavad, milliseid teenuseid peavad metsaühistud suutma toetuse saamiseks metsaomanikele pakkuda. Kriteeriumite täitmist tuleb tõestada kolme aasta tagant varasema iga-aastase taotlemise asemel. See annab metsaühistutele rohkem kindlust oma tegevusi planeerida ning seeläbi metsaomanikke aidata.

Metsaomanikule olulise muudatusena ei ole uue korra kohaselt enam metsa uuendamise toetuse saamiseks oluline metsa inventeerimisandmete olemasolu.

Määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ terviktekstiga saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021001

***
Vaata videost, millist kurja tegid kuuse-kooreüraskid eelmisel aastal Valgamaal:

0Shares