Erametsaühingud aitavad metsa müügil

POSTIMEES (erileht), Piret Arvi (Metsanduse Arendamise Ühingu metsakonsulent):

Oksjonil on tähtis silmas pidada
• Ühes müügiüksuses peaks olema üks raieliik.

• Hooldus- ja turberaiel käib arvestus materjali väljatuleku järgi.

• Mida suurem on raiemaht, seda paremat tihumeetri hinda on või­malik saada.

• Alghind peaks olema realistlik.

• Kõik lisatingimused ja soovid tuleb kohe kirja panna.

Kasvava metsa või metsama­terjali müümiseks on mitmeid viise. Enne, kui erametsaoma­nik langetab otsuse, kuidas oma metsas toimetada, peaks ta selgeks tegema enda soovid ja võimalused.

Kõige kiirem, lihtsam ja turvalisem viis kasvava metsa müügiks on raieõiguse müük enampakkumisel. Enamasti on enampakkumiste korralda­jateks erametsaomanike ühin­gud. Need on mittetulundusühingute seaduse järgi isikute (erametsaomanike) vabataht­likud ühendused, mille ees­märk või põhitegevus ei või olla tulu saamine majandus­tegevuse kaudu.

Kuid metsaomanike nõus­tamise ja elektrooniliste oks­jonite korraldamisega on asu­nud tegelema ka äriühingud. Ükskõik kui erapooletu või aus on ärilistel eesmärkidel tegelev nõustaja, tema soov on ju ikkagi teenida kasumit.

Portaalis www.eramets.ee välja kuulutatud enampakkumised on ainult mittetu­lundusühingute korraldatud, metsaomanikke on eelnevalt nõustanud metsakonsulendid või metsaühistute vasta­vad spetsialistid.

Kasulik on see nii müüja­tele kui ka ostjatele, sest nii on välistatud liiga madala alg­hinna seadmine ja on mini-meeritud võimalus hilisema­te arusaamatuste tekkimi­seks. Metsaomaniku soovid (näiteks saada laoplatsilt en­dale koorem küttepuid) või muud tingimused (seemne­puude hulk, raieaeg, raiejäät­mete koristamise viis jne) pea­vad olema üheselt mõisteta­vad, et neid saaks pakkumise tegemisel arvestada. Vaidlus­te lahendamine peale raiet lä­heb kõigile mõttetult kalliks.

Kogu müügihinna saab metsaomanik kätte enne, kui raiet alustatakse. Riskid, mis tulenevad ilmaoludest ja muutustest puiduturul, jää­vad raieõiguse ostja kanda. Viimastel aastatel on met­sa ülestöötajate töö keeruli­seks ja kalliks muutnud kül­mumata maapinnale sada­nud suur lumi. Metsafirmadel on tulnud kilomeetrite kau­pa lumest lahti lükata küla­teid. Kevadise keltsamineku või suurte vihmasadude tõttu on kruusateedel raskeveokite liiklemise keeld, aga metsamaterjal ootab laoplatsil.

Kui lageraiele lisaks on oluline osa hooldusraiest või turberaiest saadaval puidul, siis tuleks kindlasti kaaluda nende raiete õiguse müüki eraldi müügiüksusena. Hooldusraie puhul on kõige täht­sam raie tegemise kvaliteet ja lõplik arvestus tehakse mater­jali väljatuleku järgi.

Metsanduse Arendami­se Ühing korraldab kasvava metsa enampakkumisi met­sakonsulent Leonhard Niklu­se juhtimisel edukalt juba nel­jandat aastat. Müügiesinduslepinguid, pakkumiskuulutuste infot ja raieõiguse müügilepin­guid täiustame pidevalt. Met­saühing on vahendaja ja abi­mees metsaomaniku ja ette­võtjate vahel. Nii saab vara­kult vältida probleeme ja kasu võidavad sellest kõik osalised.

0Shares