Hakkpuit kogub populaarsust

Sillamäe SEJ viis esimese põlevkivikatla biokütusele

Sillamäe Soojuselektrijaam renoveeris neljast põlevkivikatlast ühe hakkpuidule ja plaanib sama teha veel tei­segi katlaga.

Sillamäe SEJ nõukogu esi­mehe Tiit Vähi sõnul on uute innovaatiliste lahenduste ot­simine aja nõue. “Me peame rakendama uusi energiaalli­kaid, tehnoloogiaid ja kütu­seid, et energeetikamaailmas edukalt tegutseda. Hakkpui­dule üleminek oli vajalik, ilma selleta Sillamäe Soojuselektri­jaam keskkonnanõuete pärast varsti enam ei oleks tegutse­nud,” lisas ta.

“Esimese katla, mille võim­sus on 26 MW, investeeringu suurus oli 4,2 miljonit eurot, sellega mindi üle keevkiht-tehnoloogiale ja ehitati välja hakkpuidu ja turba vastuvõtu ning etteande seadmed, kat­la automaatika juhtimissüsteemid ja kasutati ära Skandi­naavia teadmised ja võimalu­sed,” räägib elektrijaamajuhatuse liige Ago Silde.

Põhjanaabrite kogemus. Kat­la ümberehitamiseks leidis Sillamäe SEJ partneri Soo­mest – Rantotek Oy, kelle hoo­leks jäi projekteerimine. “Soo­mes on üle 70 tolmpõletamiskatla viidud üle keevkiht-teh-noloogiale,” sõnas Silde. “Üle­viimise periood oli Soomes 1990ndad, täna on lisaks üle­viimisele ehitatud uusi keevkihttehnoloogial katlaid, see­ga kogemus ei ole meist kau­gel, ainult teisel pool Soome lahte,” lisas Silde.

Teise katla renoveerimine tuleb odavam, umbes 2,5 mil­jonit eurot, kuna hakkpuidu ja turba vastuvõtt on juba olemas. Ümber ehitati ette­nägelikult, et rajatavad sead­med oleksid kasutatavad ter-viklahendusele (mitte üksik­seadmele) nagu tuhaärastus, keevkihi jaoks vajalikud lii­va etteande seadmed (hõljuva keevkihi padi on kvartsliiv), automaatika-, elektrivarustu­se jajuhtimisseadmed. Nende muutustega on Sillamäe SEJ vastavuses karmistuvate kesk-konnanõuetega.

Uus lahendus hoiab kulu­sid kokku. Loetledes kasu­sid, mida üleminek hakkpuidule annab, märgib Silde mit­meid plusse.

“Esiteks, rahaline külg -põlevkivi põletamiseks peab elektrijaam ostma CO2 saaste-kvooti ja maksma suuri kesk-konnatasusid, hakkpuidu jaoks ei pea. Kuna elektrijaam on ka Sillamäe linna sooja­tootja, siis väljendub see soo­jusenergia odavamas MWh hinnas. Sillamäel on see 50,50 eurot käibemaksuta, mis on odavuselt viies-kuues hind Eestis. Otsisime tarbijale odavamat lahendust. Võrdluseks: kui oleksime läinud üle gaasi­le, oleks Sillamäe soojahind ol­nud Eesti keskmisest kindlasti kõrgemal,” rääkis Silde.

Teiseks, keskkonnamõjud. “Keevkihttehnoloogial põleb kütus paarsada kraadi mada­lamal temperatuuril kui tolm-põletuskateldes, millega pais­kub atmosfääri vähem SO2 ja NOx heitmeid. Samuti on kor­dades vähem lendosakesi ehk tolmu,” lisab Silde.

Kolmandaks, kohaliku toorme ärakasutamine – segametsa hakkpuit on Eesti pärit­olu, samuti saekaatrijäätmed. “Kontrollime kütuse kvalitee­ti, põhiliselt ise hakime, sõl­tudes niiviisi vähem kõrvalis­test asjaoludest,” kirjeldab Sil­de. Elektrijaam võtab vastu ka juba hakitud puitu.

Sillamäe sadama lähedus võimaldaks hakkpuitu vaja­dusel ka sisse tuua. Tiit Vähi sõnul asub Sillamäe SEJ vä­ga heas kohas, 1 km raadiu­ses Eesti kõige idapoolsemast kaubakaist.

“Oleme planeerinud pers­pektiivseid kütusetarneid sa­dama laienevaid võimalusi ar­vestades – laevadega mistahes maailma punktist. Kus on pa­rimate näitajatega kütus, sealt ka toome. Mitte ühelgi Eesti elektrijaamal ei ole õue peal rahvusvahelist sadamat!” li­sab Vähi.

Ühena esimestest hakkpuitu kasutama. Vanemad jaamad nagu ka Sillamäe said taastuvenergia kasutamise toetust 2012. aastani. Uued ehitatavad jaamad saavad toetust 12 aas­tat alates käivitamisest.

“Võime öelda, et olime puiduhakke kasutamisel esimes­te seas,” räägib Silde. “TTÜ te­gi uuringud 2009. aastal ja sa­mal aastal juba lisasime põlev­kivile umbes 15% saepuru ja freesturvast.” Optimaalne on 25-45protsendilise niiskussi­saldusega puit, sest täiesti kuiv hakitud puit võib katlas plah­vatada. Keevkihttehnoloogia võimaldab kasutada ära eri­nevaid kütuseid nagu pui­dujäätmed, puukoor, pabe­ri tootmisjäätmed, reoveeset­ted, biomass, muud jäätmed.

“Tehnoloogiliselt käib hakkpuidul töötava katla töö nii, et käivitamisel köetakse see soojaks põlevkiviõliga,” kirjeldab elektrijaama toot­misdirektor Arkadi Kislitsõn. “Töörežiimis lisatakse hakkpuidule umbes 10% turvast, mis vähendab pigi tekkimist. Turvas läheb samas CO2 saastekvoodi alla, mistõttu seda tuleks põletada võimalikult vähe. Katlast tuleva auru ka­sutavad ära kaks 6-megavatist elektrigeneraatorit. Lisaks on meil autonoomne 6+6megavatine kombijaam.”

“Kombijaam tasub ennast ära siis, kui ka suveperioodil säilib soojusenergia nõudlus,” selgitab Vähi. “Pideva nõudlu­se garanteerib Molycorp Sil­met AS, millel on vaja tehno­loogilist auru. Sillamäel on tu­gev tööstusklaster, kus on sa­dam, elektri ja soojuse koostootmine, suur keemiatööstu­se ettevõte ja teised tootmiset­tevõtted.”

Elekter on hinnas. “Tegeleme ka elektri kaubandusega,” sel­gitab Silde. “Meil on kliendid üle Eesti ja me müüme ligikau­du kolm korda rohkem elekt­rit, kui meil on tootmisvõim­susi, ja vahe ostame elektribör­silt. Eelmise aasta juuni, kui börsihinnad olid üllatuslikult aasta kõrgeimad, oli elektri­müüjatele ja -ostjatele ikka pa­ras šokk. Soovime oma elektritoodangut suurendada, et pa­randada varustuskindlust ja teenindada sadama kasvavat klientide hulka.”

Loo tegemise ajal detsemb­ris oli väljas 6-7 kraadi sooja, mis elektri- ja soojusetootjat ei rõõmustanud. Vajalik võimsus karmiks talveks on Sillamäel igatahes olemas.

Mis on mis

Sillamäe SEJ

põhitegevus elektri- ja soojusenergia tootmine omanik 50% Silmet Grupp

elektriline võimsus

18 MW, sellest kombijaam 6 MW

soojuslik võimsus

97 MW

aurutootlus 140 t/h,

temperatuuril 420° C, rõhul 42 bar

katelde koguarv 4

biokütus kasutusel aas­tast 2009, biokütusele vii­dud katlaid 1, 2015. aas­taks 2

muud tegevusalad: vesi ja kanalisatsioon (võrgu­piirkond 60 km), maagaasi­ga varustamine (võrgupiir­kond 1 km), elektrikaubandus üle Eesti, Sillamäe sa­dama ja terminalide taristu arendamine.

Allikas: Mati Feldmann, Äripäev (Tööstus)

0Shares