Hea peremees hoiab metsa korras

POSTIMEES, Jaan Olmaru (Postimees): TALUMETS Parimaks talumetsa majandajaks kuulutatud Janek Kuuse tõdeb, et metsa tasub kindlasti investeerida, kuid kiiret majanduslikku tulu ei maksa üldjuhul loota.

Janek Kuuse sai metsaomani­kuks 1999. aastal, kui ta ostis Ida-Virumaal Iisaku vallas en­dale elamiseks vana metsavahikordoni. Algul oli mees arvesta­nud vaid seadusega lubatud ka­he hektari teenindusmaa eras­tamisega, kuid hiljem õnnes­tus tal talu eestiaegse kinnistu piirides juurde saada kokku 72 hektarit maad.

Talu maadest umbes 68 hektarit on metsa, kuid Kuuse sõnul on enamik sellest liigniiske ja soine. Metsa piir jookseb murakarabani ning rabaäärset metsa ongi kõige rohkem. «Sel­lises soomännikus on kord sa­ja aasta jooksul võibolla mida­gi teha,» lausus Kuuse, andes mõista, et metsamaa ei tähenda alati suurt rahalist tulu.

Soometsa kõrval on Kuusel siiski ka korralikku tulundus-metsa, kus kannatab kenasti majandada, kuid seal tuleb ar­vestada looduskaitse eeskirjaga.

Kava aitab planeerida

Esimene majandamiskava teh­ti Kuuse metsadele 1999. aastal ning seda rahastas veel riik. Tei­se ja praegu valmiva kolmanda metsamajanduskava on pida­nud aga Kuuse ise kinni maks­ma. «Aga see pole midagi kolos­saalset,» rahustas ta väikemetsaomanikke ning tuletas meel­de, et kava koostamiseks on või­malik taotleda toetust.

«Tellid atesteeritud metsa-taksaatorilt kava ära, maksad ise kinni ja hiljem taotled sel­le kompenseerimist,» kirjeldas asjade käiku Luua metsandus-kooli haridusega Kuuse. Ta rõ­hutas, et ilma metsamajandus-kavata ei saagi üldjuhul raieid puistutesse planeerida.

«Vaid sanitaarraiet võib te­ha ilma kehtivate inventeeri-misandmeteta. Aga kui näiteks kinnistu on koormatud hüpo­teegiga, ei lubata metsamajan­damiskavata midagi raiuda,» lausus Kuuse.

«Inventeerimisandmetest tuleb välja pilt, kus, mis ja kui palju sul metsa kasvab. Kavaks saab aga seda nimetada alles siis, kui sinna on planeeritud tegevused ehk millisel metsa­osal milliseid raieid rakendada ja milliseid metsakasvatusvõtteid teatud puistutes kasuta­da,» selgitas Kuuse metsama­jandamiskava ja inventeerimis-andmete erinevust.

Siiski ei kirjuta metsama­jandamiskava metsaomanikule jäigalt ette, mida teha tuleb. Ka­va piires saab valida, kus ja mil­liseid raieid teha. Kõige täht­sam ongi Kuuse sõnul metsa-taksaatoriga koos läbi aruta­da, et kava tuleks selline, nagu metsaomanik soovib.

«See on hästi tähtis koos-töökoht,» selgitas Janek Kuu­se ning soovitas metsamajan­damise kava kõigile metsaoma­nikele.

«Kui on tõesti vaid kaks hektarit metsa ja inimesele on selle esteetiline väärtus nii suur, et ta ei taha seda maha raiuda, siis on see mõistetav. Aga kui on ikka suuremas ma­hus metsa, kasvõi kümme hek­tarit, siis on mõttekas kava tel­lida. Muidu puistu tagavara na­gunii väheneb ja mets hakkab lihtsalt surema,» rääkis õppi­nud metsaomanik.

Oma metsades on Kuuse enamiku metsakasvatusvõtteid ja kultiveerimismeetodeid ära proovinud. Umbes 58 hektaril on tehtud maaparandust ning juurde on ehitatud kilomeeter metsateid. Raietest on tehtud aga pea kõiki, uuendusraiest lageraieni. Näiteks valgustus-, harvendus- ja häilraiet, samuti aegjärgset raiet. Lõigatud on nii palki kui ka paberipuud.

Raiemaht on aastati kül­lalt erinev ning keskmist pole Kuuse kokku arvutanud. «Sõl­tub, millised on ilmad ja hin­nad, mõni aasta ei lõika üldse,» lausus ta.

Raiemahtu mõjutab seegi, et tihtipeale pole õigel ajal võt­ta usaldusväärset töötegijat. «Kui on vaja ikka 500 või 1000 tihu teha, siis ise saega ei jõua,» tunnistas Kuuse.

Ta ei soovita ka esimese ettejuhtuva ajalehekuulutuse peale oma metsa maha müüa. «Ikka väga hoolega tuleks va­lida, kellega see metsatehing teha.»

Esteetiline kasu

Kuuse elab oma kinnistu keskel ja sõidab metsast iga päev au­toga läbi. Vähemalt korra kuus püüab ta käia metsas ka jalgsi. «Metsas käivad erinevad prot­sessid ja ikka on hea teada, mi­da sa omad,» selgitas ta. «Hea peremees on kohustatud oma metsa korras hoidma ja met­samajanduskava näeb ette ka metsaseadus.»

Oma senises tegevuses on Kuuse lähtunud nii metsa kor­rashoiust kui ka saadavast ka­sust: «Mõlemad on tähtsad. Eks teenib ka väikese majandusli­ku kasumi, aga pigem on see kasu ikka esteetiline, moraal­ne ja emotsionaalne.»
 

0Shares