Jahindusnõukogus vaieldi põdra küttimismahtude pärast

KOIT, Raivo Sihver: Uue jahiseaduse järgi moo­dustatud kuueliikmeline Põl­va maakonna jahindusnõukogu, mille liikmeteks on ja­hindusorganisatsioonide, maa-ja metsaomanike orga­nisatsioonide, RMK ning Keskkonnaameti esindajad, on pidanud juba kolm koos­olekut.

Kui kokkulepete sõlmimi­sel metskitse, metssea ja pruunkaru küttimismahtu­de ja-struktuuri määra­misel 2013/2014. aasta jahihooajaks jahipiirkonda­de kaupa jõuti üksmeelele, siis põdra küttimismahu määramine tekitas enimvaidlusi.

Jahindusnõukogu liige, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni juha­taja Ena Poltimäe tutvus­tas 16. juulil toimunud tei­sel koosolekul keskkonna-agentuuri ulukiseire osa­konna saadetud põdra küttimissoovitusi ja ulukiseirearuandes esitatud põdra küttimispõhimõtteid.

Eesti Erametsaliit lähtus aruandest

Jahindusnõukogu liikmed (riigi esindajatena Ena Pol­timäe Keskkonnaametist ja Andres Sepp RMK-st, jahipiirkondade kasutaja­tena Anne Reitel Põlva ja Vastse-Kuuste jahiseltsist ning Rain Lepp Nohipalo, Kooraste ja Laheda jahi­seltside eestkostjana ning Karin Sepp Põlvamaa Põl­lumeeste Liidust) jõudsid .kokkuleppele, mille järgi oleks põdra küttimismaht 2013/2014. aasta jahihooajaks 209 isendit.

Eesti Erametsaliidu esin­daja Anti Rallmanni ettepa­nekul tuleks Põlva maa­konnas küttida maksi­maalselt 249 isendit ehk 40 isendit rohkem. Ta lähtus Keskkonnaagentuuri aru­andest («Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2013»), mille järgi on kokkuleppeline metsama­janduslik taluvuspiir mak­simaalselt viis isendit 1000 hektari kohta. Rallmann teatas, et Ü. Parik 1973. aastal ja F. Nõmmsalu 1984. ja 1986. aastal aval­datud artiklites ja uurimustes on leidnud, et sobi­lik põtrade arvukus oleks neli isendit 1000 ha kohta. Veel lisas ta kirjandusele viidates, et Soome arvukad uurijad soovitavad põdra asustustiheduseks 2-4 isendit 1000 hektari kohta. Nii kirjutaski Rallmann jahindusnõukogule saade­tud ettepanekus, et lähtus põdra küttimismahu mää­ramisel ja jahipiirkondade tabeli koostamisel soovi­tuslikust arvukuse tase­mest, viis isendit 1000 ha kohta.

Põlva metsaomanikud ei saanud aru, keda Rallmann esindab

Kohaliku metsaseltsi jahin­duse ja metsakasvatusega hästi kursis olevad inime­sed pidasid Eesti Eramet­saliidu ettepanekut lasta Põlvamaal 249 põtra, asja­tundmatuks, kuna uluki­seire spetsialistid ei soovita põdra arvukuse nii äkilist allaviimist (loe küttimis­mahu hüppelist suurenda­mist), vaid teha seda mõne aasta jooksul järk-järgult.

«Kuidas saab üks väljast­poolt maakonda (Valga­maalt Laatrest) tulnud Eesti Erametsaliidu esin­daja, tundmata seejuures Põlva maakonna olusid, iseärasusi ja metsakahjus­tuse teha nii äärmusliku ettepaneku (lasta 249 põt­ra),» jäid Tarmo Lees ja Rain Lepp samuti nõutuks. Ajakirjanikuga vestelnud Tarmo Lees MTÜ-st Põlva Metsaomanike Selts ei saa­nud aru, keda Anti Rall­mann esindab. Igatahes mitte Põlva maakonna metsaomanikke. Põlva Metsaomanike Selts on ai­nus maakonna metsaoma­nikke ühendav ja esindav organisatsioon, kes ei kuu­lu Eesti Erametsaliitu ja kelle ligikaudu 500 liikmel puudub oma esindaja jahindusnõukogus.

16. juulil toimunud ja­hindusnõukogu koosolekul konsensust (viis tahtis laskmislimiidiks 209ja üks 249 põtra) ei saavutatud. Kuna uue jahiseaduse ko­haselt peab jahindusnõu­kogu ulukite küttimisma­hu määramisel saavutama konsensuse, siis mingit otsust vastu võtta ei saadud.

Konsensuseni jõuti korduskoosolekul

Nõukogu esimees Ena Pol­timäe algatas läbirääkimi­sed, millega anti Eesti Era­metsaliidu esindajale Anti Rallmannile lisaargumentide esitamiseks tähtaeg. «2. augustiks ta seda ka tegi. Fakt on see, et lisaargumendid meid ei rahul­danud. Kuna Rallmann oma nõudmistes ei tagane­nud, siis korraldati 8. au­gustil korduskoosolek.

Kahetunnise läbirääki­miste käigus suutsime ena­muse seisukohta kaitsta ningjäi mulje, et Rallmann loobus võitlusest. Leppisi­me kolmandal koosolekul kokku, et põdra küttimis­maht saab 2013/14 jahihooajal olema 209 isendit. Kuna me jõudsime kol­mandal koosolekul kokkuleppele, siis ei saa öelda, et nõukogu poleks töövõime­line,» rääkis Reitel.

Karu küttimismaht on kaks isendit

14. juunil toimunud koos­olekul määrati 22 jahipiirkonna metskitse küttimismahuks 507 isendit. Sok­kude osakaal kütitud loo­made seas ei tohi ületada üht kolmandikku. Metssea küttimismaht tõsteti 1537 isendini. Jahindusnõukogu soovitab kesikute osas küttida isas- ja emasloomi võrdselt. Kütitud põrsaste osakaal peab kütitud isen­dite koguarvust jääma 45-65% vahemikku.

17. juulil toimunud koos­olekul otsustati karu küttimismahuks kaks isendit. See eraldati soovi avalda­nud (Ahja, Ilumetsa, Ka­nepi, Kauksi, Kooraste, Põlva, Rasina, Ruusa, Rä­pina, Taevaskoja ja Vastse-Kuuste) jahipiirkondadele.

Asurkonna laienemise soodustamiseks soovita­takse emakarude kütti­mist vältida. Karu tabami­sel tuleb teavitada kohe Keskkonnaametit. Et väl­tida küttimislimiidi (maa­konna kohta kaks karu) ületamist, tuleb teise karu küttimise alustamisel eel­nevalt teavitada Keskkonnaametit.

Mis puutub punahirve küttimismahtu, siis otsus­tati, et jahiiinrkonna kasu­taja võib punahirve küttida vastavalt soovile limiidiva­balt. Seejuures soovitas ja­hindusnõukogu hirvelehma küttimisel ära küttida ka hirvevasika.

Eesti Erametsaliidu kommentaar

Jahiseaduse kohaselt saavad jahindusnõukogusse kuuluda maakonna jahipiirkonna kasutajate ja maaoma­nike esindajad (NB\ mingeid viiteid maakondlikele või üleriigilistele ühendustele seaduses pole!). Jahindus­nõukogude koosseisu kinnitab (ja tööd juhatab) Kesk­konnaamet, kes pöördus Eesti Erametsaliidu (EEML) poole ühe maaomanike esindaja nimetamiseks igas maakonnas. Esindajate soovitamiseks Keskkonnaame­tile pöördus EEML oma liikmesorganisatsioonide poole, et esindaja oleks kohaliku taustaga. Põlva Metsaomanike Selts (nimetus parandatud), kes toona kuulus EEML-i, omapoolseid ettepanekuid ei teinud. Põlvamaa esindaja kohta tegi ettepaneku EEML-i teine liikmesorganisatsioon, Ühinenud Metsaomanikud, kes ühendab metsaomanikke Lõuna-Eestis (sh Põlva­maal) laiemalt. Anti Rallmann on metsandusliku kõrgharidusega tubli metsakasvataja. Seda arvesse võttes peab EEML oma esindajat jahindusküsimustes usaldus­väärseks ja ta esitati maikuus EEML-i juhatuse koosoleku otsusega Põlvamaa jahindusnõukogu liikmeks. Kõik jahindusnõukogude koosseisud on omakorda kinnitanud Keskkonnaamet.

Toonitame, et maakondlikes jahindusnõukogudes kait­sevad EEML-i esindajad piirkonna erametsaomanike hu­ve ega esinda oma isiklikke arvamusi. EEML-i nõukogude liikmete ettepanekud on kooskõlastatud EEML-iga.

Küttimisettepanekud, millest EEML on lähtunud, tugi­nevad Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna aruan­dele. Selles riiklikus dokumendis rõhutatakse, et 2013. a küttimise eesmärk on viia põdra asustustihedus met­sanduse seisukohast märksa mõõdukama tiheduseni, tagades sealjuures asurkonna soodsa struktuuri säi­limine. Dokumendis on kogu Eestile ette toodud neli näitlikku küttimiskvoodi varianti kogumahus 6000, 6500, 7000 või 7500 põtra. Kõik variandid ületavad 2012. a maksimumi (5350) ning samuti ka 2013. a jahiühenduste küttimissoovi (u 5500 isendit) märgatavalt.

Ehkki Põlvamaa osas jäi minimaalne küttimislimiit (209 põtra) väiksemaks kui oli EEML-i soovitustele tuginev ettepanek, tuleb rõhutada asjaolu, et maksimaalset küttimislimiiti ei määratud ja seega on jahimeestel või­malik vajadusel rohkem küttida. See võimalus on oluline, et vältida ulukikahjudest tulenevaid võimalike tülisid metsaomanike ja jahimeeste vahel.

EEML hindab seda, et kokkulepe maakondliku jahindusnõukogu osa­poolte vahel on saavutatud.

Regina Hansen (EEML-i kommunikatsioonijuht ja juhatuse liige)

Põlva Metsaomanike Seltsi kommentaar

Me ei kahtle, et Anti Rallmanni näol on tegemist tubli ja teadliku metsakasvatajaga. Oleme seisukohal, et jahin­dusnõukogus saab maakonna metsaomanikke esindada kõige paremini lisaks metsanduslikele teadmistele ka jahindust hästi tundev kohalik esindaja. EEML-i väide, et Ühinenud Metsaomanikud ühendavad metsaomanikke Lõuna-Eestis, ei ole korrektne. Metsaühistu on oma tegevuspiirkonnaks määratlenud Pärnu- ja Viljandimaa ning osaliselt Valga- ja Raplamaa.

Meie andmetel puudub neil Põlvamaal esindus ja regu­laarne tegevus (SA EMK koduleht www.eramets. ee).

Infokastis «MTÜ Põlva Metsaomanike Selts» teave pole ebatäpne, kuna oleme vastava taotluse esitanud Keskkonnaametile 25. mail 2013. a.

Tarmo Lees (Põlva Metsaomanike Seltsi juhatuse liige)

MTÜ Põlva Metsaomanike Selts on esitanud Keskkonnaametile taotluse määrata (või vajadusel asen­dada) jahindusnõukogu liikmeks maakonna ainsa metsa­omanike esindusorganisatsiooni valitud liige. Jahisea­duse kohaselt saavad jahindusnõukogusse kuuluda ainult maakonna jahipiirkonna kasutajate ja maaomanike esindajad.

Alus: Jahiseaduse paragrahv 9

0Shares