Kas Haapsalus rikutakse omandiõigust?

männik, läänemaa

Lääne Elu teatel saatis Eesti Erametsaliitu esindav advokaadibüroo Ellex Raidla eile Haapsalu linnavolikogule vaide, milles nõutakse endise Ridala valla maadel karmistatud raiepiirangute kehtetuks tunnistamist. Täiendavad piirangud on advokaatide hinnangul õigusvastased ja võivad omavalitsusele lisaks kaasa tuua kohustuse maksta maaomanikele igal aastal 72 000 eurot kompensatsiooni.

Kokkuvõtvalt öeldakse vaides, et volikogu on Ridala valla üldplaneeringu muutmisel teinud olulisi menetlusvigu, alustuseks aga puuduvad täiendavate piirangute kehtestamiseks vajalikud eeldused, sealhulgas pole räägitud mitte ühegi metsaomanikuga. Uued piirangud on advokaatide hinnangul ebaproportsionaalsed ja nende rakendumisel kahaneks metsakinnistute väärtus poole võrra. Otsuse vastuvõtmisel on tehtud kaalutlusvigu ja seetõttu on otsus advokaatide hinnangul õigusvastane.

Advokaadibüroo koostatud vaides on Haapsalu linnavolikogu otsuse koostamisel tehtud juriidilised vead suure põhjalikkusega lahti kirjutatud. Linnavolikogule heidetakse ette, et juuni lõpus vastu võetud otsusega:

  • Üldplaneeringu muutmisel on tehtud olulisi menetlusvigu. Üldplaneeringu olulist sisulist muutmist ei ole võimalik teha ilma planeerimismenetlust täiel määral läbi viimata.
  • Omandiõigust on rikutud. Täiendavaid piiranguid on seatud ilma põhjendusteta ning puudutatud isikuid (erametsaomanikke) menetlusse kaasamata ning ära kuulamata.
  • Alus piirangute kehtestamiseks puudub, mõjude analüüsi pole. Piirangute mõju kohta puudub majanduslike ja sotsiaalsete mõjude analüüs.
  • Piirangud on ebaproportsionaalsed. Taoliste piirangute kehtestamisele peab eelnema laiapõhjaline analüüs kaitsevajaduste ja väärtuste kohta, mis õigustaks sellise piirangu seadmist.
  • Kinnistute väärtus langeb, omavalitsusel kohustus maksta hüvitisi. Haapsalu linna territooriumil jääb piirangute alla ligikaudu 1204 hektarit metsamaad, mille puhul kohalik omavalitsus oleks pidanud arvestama omanikele vähemalt hüvitise maksmisega.

Vaide esitajate hinnangul ei ole haldusorgan üldse kaalunud kehtestatud piirangute raskust ja olulisust ega arvestanud metsa majandamisega tegelevate isikute huve. Lageraiele sedavõrd
raskete piirangute seadmine piirab oluliselt maaomanike võimalusi oma maad kasutada. Lageraie on metsade majandamisel Eestis üheks olulisemaks raieviisiks. Ühtlasi on lageraie metsa uuendamiseks kõige efektiivsem, sest lagedal alal on valgustingimused noorte puude kasvamiseks parimad ja see tagab metsaressursi säilimise ja kiirema metsa uuenemise.

Loe esitatud vaiet SIIT.

 

0Shares