KIK võtab metsameetme toetuse taotlusi vastu 11.-28. detsembrini

Piia Kiivramees,
KIKi metsaosakonna toetuste üksuse juht

Metsameetmest toetatakse hooldusraiet noores puistus, erinevate kahjustuste ennetamist metsas ja loodusõnnetuse või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamist. Toetust saavad taotleda metsaühistud, mikoettevõtjad (sh FIE-d) ja füüsilised isikud. Taotlemine toimub e-PRIA vahendusel.

Muudatused metsameetme tingimustes

Sel aastal algab uus programmiperiood, mis toob kaasa muudatusi toetatavates tegevustes ja tingimustes.

Näiteks ei toetata enam metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamist, kasvavate puude laasimist ja metsatulekahjude ennetamist.

Samuti ei või taotlejal olla karistusseadustiku järgi kehtivaid karistusi.

Metsameetme toetust saab taotleda füüsilise isiku või mikroettevõtja omandis või kasutusvalduses oleva metsamaa kohta. Kasutusvalduses oleva maa kohta saab toetust taotleda, kui maa on kasutusvalduses vähemalt viis aastat alates PRIA viimase toetusosa maksmisest. Mikroettevõtja ja kasutusvalduse pikkuse nõue kehtib ka metsaühistu liikmetele, kelle maale toetust taotletakse.

Hooldusraieks saab toetust kuni 30 hektarile

Füüsiliste isikute ja FIE-de puhul (sh läbi metsaühistu taotledes) on hooldusraie toetusmäär 356 €/ha. Äriühingute ja metsaühistute enda metsamaa puhul on toetusmäär 297 €/ha. Hooldusraieks ei saa toetust alale, mis asub kaitstaval loodusobjektil (vt looduskaitseseadus §4). Samuti ei või olla eelneva viie aasta jooksul sama metsamaa osa kohta makstud sama toetust.

Kui eelarves ei jätku vahendeid kõigi hooldusraie toetuse taotluste rahuldamiseks, moodustab KIK hindamisel paremusjärjestuse puistu vanuseliste gruppide kaupa. Esmajärjekorras saab toetust kuni kümneaastane puistu, siis 11-20-aastane ja seejärel 21-30-aastane puistu.

Muutunud on teavitamiskohustuse reeglid metsakahjustuste ennetamisel

Metsakahjustuste ennetamisel ei pea taimekaitsevahendi või repellendi kasutamisel sellest KIKi teavitama enam neli päeva ette, piisab ühest tööpäevast. Teatud juhtudel võib KIKi teavitada ka maksetaotluse esitamisel.

Kahjustatud metsa uuendamiseks saab toetust ka põua korral

Põua tõttu hukkunud kultuuri uuendamiseks saab toetust, kui kultuur hukkus selle rajamise aasta või istutamisele vahetult järgneva kolme aasta jooksul. Põua tõttu hukkunud metsa uuendamisel saab kultuurihoolduseks toetust ühe korra.

Kahjustatud metsa uuendamisel ei saa toetust maapinna mineraliseerimisele IV-VA boniteediklassiga kuivendamata metsamaal.

Ulukiaia ostmiseks ja paigaldamiseks saab toetust kuni kümne aasta vanuse männi, lehise, pärna või kõvalehtpuude peapuuliigiga puistus. Toetusmäär on 50% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

KIK teeb esitatud taotluste kohta otsused hiljemalt 21.05.2024. Toetus makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Metsameetme infopäev toimub 8. detsembril kell 11-14 veebis. Vaata lähemalt Erametsaportaalist www.eramets.ee/metsameede.


Metsameetmest toetatakse:

 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Metsakahjustuste ennetamine
  • männikärsaka või juurepessu tõrjevahendi, sh vahatatud taime soetamine ja kasutamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
  • aia ostmine ja paigaldamine
 • Loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa uuendamine
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine looduslikule uuendusele kaasaaitamiseks või metsakultuuri rajamiseks metsauuenduse hooldamine

Artikkel ilmus 7. detsembril Maalehes.

0Shares