KKI jälgib metsaraie seaduslikkust

Maa Elu:

Kui metsapoliitikat kujundavad ja viivad ellu Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet, siis Keskkonnainspektsioon kontrollib, et kõik oleks kooskõlas metsaseadusega, ja karistab seaduse rikkujaid.

Viimasel ajal on metsaga ja metsas toimuv ühiskonna teravdatud tähelepanu all. Autoga mööda siledat asfalti sõites ja tee kõrval kände nähes poeb tihtipeale hinge kahtlus. Keskkonnainspektsiooni looduskaitse osakonna juhataja Uno Luht, millal on raie seaduslik ja millal mitte?

Küsimusele, kas metsa raiutakse palju või vähe või kui palju metsa raiutakse, ei oska Keskkonnainspektsioon vastata, vastuse andmine kuulub pigem Keskkonnaagentuuri kompetentsi. Meie oleme asutus, kes võib anda hinnangu, kuidas metsa raiutakse. Inspektsioon on esimene asutus, kelle poole inimesed pöörduvad, kui raie osas mingi kahtlus tekib. Põhiliselt palutakse kontrollida raie seaduslikkust, kuid kaevatakse ka võõra maa kasutamise ja metsa tegemisest järele jäänud roobaste üle. Põhiline mure on, kas mitte ei raiuta liiga palju, sest lageraie jääb silma. Inimesed pole harjunud raietööga kaasneva vaatepildiga, ehkki enamasti on raie igati seaduslik ja ka vajalik. Näiteks kui männik, mis oli olemas juba enne meie sündimist, äkki maha võetakse, siis tekitab see loomulikult võõrastust. Aga kui raietööluba on olemas ja tehtavate töödega pole metsaseaduse nõudeid rikutud, siis tuleb raie seaduslikuks lugeda.

Viimasel ajal on metsas toimuv erilise tähelepanu all seoses ühiskondliku huvi suurenemise, eeskätt ühingu Eesti Metsa Abiks ja teiste liikumiste tegevusega. Iseenesest on ühiskonna aktiivne huvi metsade majandamise vastu igati tänuväärt. Praegu on koostamisel metsanduse arengukava aastateks 2021–2030, mille koostamises saavad huvigrupid kaasa rääkida ja ettepanekuid teha, kuidas jõuda metsanduse arengu eesmärkideni ja olemasolevate probleemide lahenduseni. Samas on konsensust raske leida, kui ühed näevad metsa kui tulundusmaad, teised looduskaitseobjektina, kolmandad puhkekohana ja neljandad hoopis muistise või kultuuriobjektina.

Loe edasi Maa Elu lehelt.

0Shares