Kliimamuutusi leevendab julgem metsamajandus

metsa majandamine, süsinik, kliima

Käimas on tuline debatt selle üle, kas ja kuidas metsasid majandama peaks. Hulk Euroopa teadlasi rõhutavad Euroopa Metsainstituudi kodulehel avaldatud pöördumises, et metsade julgem majandamine aitab meil leevendada kliimamuutuste mõjusid.

Metsad ja puit seovad endas atmosfääris leiduvat süsinikku

Metsad, metsaraie ja puit omavad kliimamuutusi leevendavat mõju tänu oma võimele siduda atmosfääris leiduvat süsinikku. Euroopa Liidu metsad ja metsandussektor leevendavad hetkel kliimamuutusi mahus mis on võrreldav 13% kogu EU süsinikuemisiooniga. “See hõlmab nii metsade rolli süsiniku sidujana, kui ka puidutooteid,” tõid teadlased välja. Lisaks aitavad puittoodete ja bioenergia kasutamine vähendada alternatiivsete materjalide kasutamist (tsement, teras, fossiilsed kütused), mis on väga heiteintensiivsed ehk reostavad keskkonda.

Samaaegselt on võimalik suurendada nii metsa süsinikuvaru kui ka raiemahtusid

“Näiteks Euroopa Liidus on alates 1960. aastatest metsade raie ja süsiniku sidumine kasvanud paralleelselt ning seda suuresti tänu kvaliteetsemale ja ulatuslikumale metsamajandamisele. Kasvav nõudlus metsasaaduste järele (nii puit kui bioenergia) ergutab aktiivset metsamajandamist. See omakorda soodustab metsauuendust ning toetab metsa juurdekasvu,” selgitavad teadlased oma pöördumises.

Ilma metsa majandamiseta langeb metsa juurdekasvu tempo ja võime süsinikku siduda

“Majandamata metsa süsiniku sidumise võime kahaneb ajaga. Lisaks tekib vanade metsadega oht, et need võivad sidumise asemel hakata süsinikku hoopis eraldama. Seevastu säästva metsamajandamise põhimõtetest lähtuv metsaraie aitab säilitada metsa jõudsa juurdekasvu (sh. süsiniku siduvust), võimaldades ka jätkuvat raiet,” seisab teadlaste ühispöördumises.

Pöördumise terviktekstiga on võimalik tutvuda Euroopa Metsainstituudi lehel.

Loe ka Maaülikooli professori Hardi Tulluse kommentaari Fortes.

0Shares