Kuidas käituda, kui sinu maalapist saab üleöö kaitsealune

Kaitsealal reguleerib lubatud majandustegevust ja ehitust iga ala kohta eraldi kehtestatud kaitse-eeskiri, mis seab lubatud inimtegevusele ranged piirid, kirjutab Derling Primuse jurist Kätliin Lember Äripäeva erilehes Ehitusõigus ja kinnisvara.

Võib juhtuda, et nii mõnigi meist avastab ühel päeval ootamatult, et tema tagahoovi suure tamme otsa on endale pesa teinud mõne haruldase linnuliigi esindaja või et tema maalapil on kasvama hakanud mõni kaitsealune taimeliik. Üleöö võib isikule kuuluvast kinnistust saada seeläbi kaitsealune maa-ala, millel lubatud tegevuste väljaselgitamiseks tuleb näpuga kaitse-eeskirjas järge ajada. 34712314Keskkonnaametil ei ole piiramatut õigust otsustada maaomaniku eest, kas tal on konkreetsel kaitsealal õigus ehitada või mitte.

Näiteks on kaitsealal ehitamiseks lisaks kohaliku omavalitsuse loale ja kooskõlastusele vajalik igasuguse ehitustegevuse eeldusena ka kaitstava loodusobjekti valitseja ehk keskkonnameti nõusolek.

Kohtupraktikat on kaitsealadel ehitamise kohta vähe

2018. aastal tegi halduskohus ühes oma otsuses esimesed sammud keskkonnaameti laia kaalutlusruumi piiride paikapanemisel, rõhutades, et vastuolu kaitseala kaitse eesmärgiga peab keskkonnaameti kooskõlastuse andmisest keeldumise otsuses olema selgelt välja toodud ning ei saa jääda pelgalt väite tasandile. Halduskohus rõhutas, et otsustamisel peab keskkonnaamet lähtuma kaitseala kaitse eesmärkidest, paikvaatlusel fikseeritud konkreetsest olukorrast, varasematest kogemustest, õigusruumist, soovitud arenduste võimalikest kumulatiivsetest mõjudest ja võrdse kohtlemise printsiibist. Keskkonnaametil ei ole seega piiramatut õigust otsustada maaomaniku eest, kas tal on konkreetsel kaitsealal õigus ehitada või mitte, ning seejuures sekkuda kohaliku omavalitsuse planeerimisautonoomiasse.

Keskkonnaamet peab keeldumist põhjalikult põhjendama. Kui naabritel on õigus kaitsealal asuval maal ehitada, ei saa ilma olulise põhjenduseta samas piirkonnas ehitamist keelata ka mõnel teisel isikul. Kui keskkonnaamet kord juba üldplaneeringu on kooskõlastanud, ei saa ta jätta üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu kehtestamiseks olulise põhjuseta nõusolekut andmata.

Liikide, loodusobjektide, looduslike koosluste ja muude looduslike väärtuste kaitsmine on tingimata oluline ning järelevalve ehitustegevuse üle kaitsealadel igati tervitatav. Samas tuleb aga arvestada ka maaomaniku huviga kooskõlas kaitse eesmärkidega rajada endale suvila, kodu või muul viisil talle kuuluval kinnistul tegutseda. Juhul kui esinevad selged ja arusaadavad põhjused, miks ehitustegevust piirata või mitte lubada, tuleb neid põhjuseid selgelt ja arusaadavalt isikule selgitada. Kui aga põhjused on otsitud ning seos kaitse eesmärkidega ähmane, siis tuleb jõuda mõlema poole huvisid arvestavale kompromissile, mitte aga resoluutselt ning üldsõnaliselt kaitse eesmärkidele viidates taotlused kooskõlastamata jätta.

Loe pikemalt Äripäeva erilehest Ehitusõigus ja kinnisvara.

 

0Shares