Lasva korteriühistu läks üle pelletiküttele ja on rahul

VÕRUMAA TEATAJA, Inno Tähismaa:
Lasva korteriühistu, mis pärast majandite lagune­mist läks üle iseseisvale kütte­le, kasutab viimased paar aas­tat pelletikütet, mis vajab vä­hem hoolt.

Kui varem küttepuude­ga küttes pidid ühistu liik­med puid saagima ja lõhku­ma hing kasutama palgatud kütjaid, siis nüüd piisab kord päevas pelletianuma täitmi­sest. Lasva Kodo-6 korteri­ühistus aastaid kütmise tee­maga tegelenud Valter Kala märgib, et kui varem oli küt­jate palk aastas 35 000 krooni (uues vääringus 2243 eurot), sus nüüd saab selle raha kok­ku hoida.

Ühistu keldris on uus pelletiküttekatel paigaldatud sa­masse ruumi, kus kunagi oh olnud soojasõlm ja kus pä­rast töötas kaks Viljandi Me­talli Karksi-Nuia tehases too­detud Molle katelt. Üks Mol­le on praeguseni igaks juhuks alles ja seda sai kasutada näi­teks siis, kui pelletikatel nä­dal aega garantiiremondis oli. Molle katelt köetakse küt­tepuude või briketiga ja see nõuab kütmisperioodil pide­vat hoolt: katelt tuleb iga kahe-kolme tunni järel laadida, seitse-kaheksa korda ööpäe­vas. Pelletikatel seevastu on täisautomaatne. Piisab vaid pelletinõu täitmisest, kust to­ru sisse paigaldatud tigukonveier pelletid kaua põletisse suunab. Põleti sees on tei­ne tigu, mis pelletid koldesse edasi liigutab. Pelletikatel on 80 kW suuruse võimsusega, toodetud Rapla metalliteha­ses ja kannab märki LUK-80. Vee maht on 280 liitrit ja kaal

700 kg. Lisaks pelletitele saab katelt kasutada ka puidukatlana. Katel töötab elektri­ga, voolutarve on katial 13-14 kWh ööpäevas. Katel on täisautomaatne, protsess al­gab poolteist minutit kestva laadimisega, siis toimub ka­he minuti jooksul süütamine, seejärel olenevalt vajadusest ligi tund aega põlemine, siis kaks-kolm minutit jahtumine ja ligi minut aega puhastu­mist. Tuhka tekib katlal näda­la jooksul vaid paar ämbritäit.

Pelletid on kortermaja keldrisse toodud 15 kg ras­kuste kottidega ja kadas ku­lub päeva jooksul praegu­sel külmal ajal 16 kotti pelleteid. Võrreldes muude kütteliikidega annab pelletiküte märkimisväärse kokkuhoiu. Näiteks kolmetoalise 68ruut-meetrise korteri igakuine lae­numakse on 53 eurot ja kütte­arve ügi 80 eurot kuus. Viie­aastase laenu sisse kuulusid lisaks uuele katlale korterma­ja uued aknad ja uksed.

Uus katel on töös olnud pea kaks aastat. «Reorgani­seerimine odavamaks ei tee, küll aga mugavamaks,” võrd­leb Valter Kala uut katlasüsteemi vanaga, „mina soo­vitaks seda küll, tagasi va­na süsteemi juurde ei taha.” Pideva kütmise asemel saab nüüd rahulikult magada. Ka­heldamatult on pelletiküte odavam kui elektri- või õli­küte. Kala väitel on uue kat­la muretsemine korteriühis­tu tragi esinaise Kersti Meti teene.

Kütmisega hästi kursis Valter Kala märgib, et ise­seisva katlamaja vajadus tek­kis pärast majandi kokkuva­risemist, kui kohaliku katla­maja uued omanikud soovi­sid krooniaja algul saada ühe ruutmeetri korteripinna küt­mise eest 24 krooni kuus, see oleks tähendanud kolmetoa­lise 68ruutmeetrise korte­ri kütteks 1600 krooni. Tollal oli hea palk 200 krooni kuus, päts leiba maksis üks kroon.

Lasva Kodo-6 korteriühis­tusse kuulub 12 korterit kok­ku 754ruutmeetrise pinnaga. Kütmiseks kasutatavad pelle­tid on puidugraanulid, mida pressitakse saepurust.

0Shares