Metsamaaparandustööde toetuse tähtaeg on 3. september

Kuni 3. septembrini võtab Erametsakeskus vastu metsamaaparandustööde toetuse taotlusi. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist. Toetust saab taotleda erametsaomanik ja metsaühistu oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta.

Toetuse taotlemiseks peab esitama Erametsakeskusele:
1) taotluse;
2) uuendustööde kava, mis sisaldab määruse lisas 11 kirjeldatud andmeid;
3) uuendustööde kava eest esitatud arve koopia;
4) arve tasumist tõendava dokumendi koopia;
5) metsamaaparandustööde nimekirja.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Loe täpsemalt toetuste lehelt.

 

0Shares