Metsameetme toetuste abil tehakse töid 3962 hektaril eramaal  

Metsameetme 2023. a taotlusvoorust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus töid 3962 hektaril eramaal. Kokku makstakse toetusi 1,375 miljonit eurot, sellest 1,2 miljonit hooldusraieks, 135 000 eurot kahjustatud metsa uuendamiseks ja 40 000 eurot metsakahjustuste ennetamiseks. 

Kokku esitati 334 taotlust kogusummas 3,33 miljonit eurot. Toetuste eesmärgipäraseks kasutamiseks koostati paremusjärjestused nii hooldusraie, kahjustatud metsa uuendamise kui ka metsakahjustuste ennetamiseks. 

Hooldusraie 

Huvi hooldusraie toetuse vastu oli suur ja nende tööde tegemiseks määrati toetust 1,2 miljonit. Toetuse abil on võimalik hooldada 3507 ha metsamaad.  

Taotlusvooru esitati tööde tegemiseks taotlusi kogusummas 2,89 miljonit eurot, kuid taotlustes oli 857 000 euro eest töid, millele toetust taotleda ei saa. Peamised põhjused, miks tööd polnud abikõlblikud: 

  • Hooldusraietöödele on toetust saadud viimase 5 aasta jooksul. 
  • Sama töö tegemiseks on toetust taotletud 2022. a taotlusvoorus. 
  • Töid planeeriti metsamaal, millel asub looduskaitseseaduse § 4 järgi kaitstav loodusobjekt. 
  • Töid planeeriti metsamaal, mille ettevõtjast valdaja polnud mikroettevõtja. 

Abikõlblikke hooldusraie töid oli taotlustes 2 miljoni euro ulatuses. Noore metsa hooldamisel tehakse otsus tulevikupuuliikide osas ja sellel on otsustav roll metsade kliimakindlamaks kujundamisel. Taotlusi hinnati vanusegruppide kaupa. Toetuse said kõik kuni 10-aastaste puistud, vanusegrupi 11-20 puistute rahastamiseks hinnati taotlusi hindamiskriteeriumite alusel. Vanusegrupi 21-30 puistud jäid toetuseta.  

Kahjustatud metsa uuendamine 

Kahjustatud metsa uuendamiseks määrati toetust 134 808 eurot, selle abil saab kahjustatud metsa uuendamise töid teha 188 hektaril metsamaal.  

Kahjustatud metsa uuendamise taotlusi esitati 332 000 euro eest. Taotlustes oli 122 000 eurot abikõlbmatuid töid, peamiselt puudus taotlejatel nõuetekohane metsakaitseekspertiis või raiet lubava märkega metsateatis, millelt nähtub metsa hukkumise põhjus. Abikõlblikke kahjustatud metsa uuendamise töid oli taotlustes 210 000 euro ulatuses. Rohkem hindepunkte said taotlused, kelle kahjustatud metsamaa pindala osakaal oli suurim, metsaühistu puhul arvutati keskmine pindala ühe liikme kohta.  

Metsakahjustuste ennetamine 

Metsakahjustuste ennetamiseks määrati toetust 40 000 eurot, abikõlblikke töid oli taotlustes 79 000 euro ulatuses. Toetuse abil saab metsakahjustuste ennetamise töid teha 267 hektaril. 

Taotluste hindamisel said rohkem hindepunkte taotlused, kus toetust taotleti suuremale pindalale (1 ha = 10 punkti). Metsaühistu puhul arvutati keskmine pindala ühe liikme kohta  Toetuse saamiseks oli vaja saada 40,4 hindepunkti. 

0Shares