Metsaomanikud kutsuvad poliitikuid üles riigimehelikkusele

loodusturism, metsamajandus

Eesti Erametsaliidu volinikud pöördusid Riigikogusse kandideerivate erakondade ja poliitikute poole üleskutsega käituda riigimehelikult.

Liit saatis erakondadele järgmise pöördumise:

Eesti on metsarikas riik, üle poole meie pindalast on kaetud metsaga. Eesti on ka omanike riik, ligi pool meie metsadest kuulub eraomanikele. Lisaks on Eesti loodus- ja kultuuriväärtusi hoidev riik, üle veerandi metsadest on piiratud majandustegevusega.

Kutsume Riigikogusse kandideerivaid erakondi üles käituma riigimehelikult. Taunime valimiseelseid populistlikke otsuseid, mis ei sobi kokku õigusriigi põhimõtetega. Ei tohi unustada, et üle 100 tuhande erametsaomaniku annavad suure panuse ühiskonna arengusse. Usaldage meid ja ärge kehtestage uusi, emotsioonidele tuginevaid reegleid.

Enne kui hakkate tegema metsandust puudutavaid poliitilisi otsuseid, palume arvestada, et:

  • Metsaomanike tegevus on täna üksikasjalikult reguleeritud ja kontrolli all. Metsade majandamisele metsaseadusega ja looduskaitseseadusega seatud piirangutele ja keeldudele lisandub jäätmeseadusest tulenev kohustus koristada metsa veetud prügi, jahiseadusest tulenev kohustus taluda ulukikahjustusi. Lisaks planeeringutega seatud kitsendused omandi kasutamisel, tehnovõrkude talumine jne.
  • Metsaomanikuks olemine tähendab paljudele Eestimaa elanikele pidevat tööd ja kohustust, et tulevastele põlvkondadele samaväärset metsa kasvatada. Metsaomanikuks olemine ei tähenda ainult metsast puidu saamist, vaid ka metsale tagasi andmist ja panustamist metsa kasvatamisse.
  • Eraomanik pakub ühiskonnale metsaga seotud hüvesid nii puidu saamise võimaluse kui ka ökosüsteemsete teenuste näol. Enamus meie erametsadest on külastajatele avatud, seal saab igaüks puhata ja tegeleda korilusega. Loodusväärtuste ja pärandkultuuri säilitamiseks kannavad omanikud kulutusi, mida ühiskond peaks solidaarselt rahaliselt toetama.
  • Eesti riigi 100 aastase ajaloo vältel on meie metsi majandanud metsandusliku haridusega inimesed. Nende teadmistes, oskustes ja pädevuses kahtlejad on unustanud, et suur osa tänaseid metsi on sama koolkonna inimeste kasvatatud.
  • Erametsaomanik tahab ise oma metsa majandada ja omanik olla. Tema maksustamine peab olema lihtne ja õiglane, mis säilitaks motivatsiooni ka omanikuks jääda, mitte maksude optimeerimise pärast omandist loobuda.
  • Ettevalmistamisel on Metsanduse arengukava kuni aastani 2030. Selle koostamisse on kaasatud kõik metsandusega seotud huvigrupid. Ärge tehke metsandusse puutuvaid otsuseid enne arengukava valmimist.

Lisateave: Andres Talijärv, Eesti Erametsaliidu tegevjuht
Tel: 503 6212; e-post: andres.talijarv@erametsaliit.ee

66Shares