Mida teha, kui toetuse abil rajatud metsakultuur ära kuivas?

metsataim, kuiv, kuum

Tänavune suvi paistis silma kõrgete temperatuuride ja väheste sademetega. Kõik kuivas, kaasa arvatud kevadel mulda pandud metsakultuurid.

Panime kirja juhised, kuidas toimida, kui toetuse abil rajatud metsakultuur põua või muu loodusõnnetuse (tormi, üleujutuse või metsatulekahju) tõttu hukka on saanud.

Mida teha, kui toetuse abil rajatud kultuur ära kuivab?

Kui toetuse abil rajatud metsakultuur on põua tõttu kuivanud, tuleks kahjustuse kohta Keskkonnaametile esitada metsateatis.  Seda tasub teha sügisel, kui kahjustuse ulatusest saab parema ülevaate.

Pärast kahjustuse teatise saamist teeb Keskkonnaamet metsauuendusekspertiisi – hindab kohapeal kahjustuse ulatust, annab soovitused edasiseks tegevuseks ja tähtaja nende täitmiseks.

Kui Keskkonnaametile kahjustuste teatist esitatud ei ole, on EMK-l õigus toetust mitte välja maksta või juba makstud toetus tagasi nõuda.

Kui ulatusliku kahjustuse korral tuleks teatis esitada?

Keskkonnaametile tuleb metsateatis esitada metsaregistrisse kandmata oluliste metsakahjustuste kohta. Toetuse abil rajatud metsakultuuris loetakse metsakultuur oluliselt kahjustatuks juhul, kui istutatud kultuuris on elujõuliste puude arv väiksem kui:

  • 1500 harilikku mändi, või
  • 1000 harilikku kuuske, või
  • 1500 harilikku tamme, või muud metsa uuenenuks lugemisel arvesse võetavat puuliiki.

Erametsakeskus kontrollib langil nende puude arvu, mille istutamiseks toetust küsiti. Näiteks, kui sinilille kasvukohatüübis on toetust küsitud kuuse istutamiseks, arvestab Erametsakeskuse kontrolliüksus objektil ringproovitükke tehes ainult kuusetaimi, kuid mitte loodusliku tekkega kaske või haaba, mida muidu metsa uuenenuks lugemisel arvesse võetakse.

Toetus makstakse välja

Kui kultuur on hukkunud enne toetuse väljamaksmist, kuid kahjustuse kohta on esitatud metsateatis, maksab EMK toetuse siiski välja.

Näiteks kui sel kevadel istutanud ja suvel toetust küsinud metsaomanik avastab nüüd, et taimed on kuivanud, peaks ta Keskkonnaametile esitama kahjustuse teatise. Sel juhul saab EMK tema taotluse siiski rahastada.

Kui kultuur hukkub pärast toetuse väljamaksmist (5 a jooksul), ei alusta EMK kahjustuse teatise olemasolu korral juba makstud toetuse tagasinõudmise menetlust.

Mets peab olema uuenenud

Metsaseaduse järgi peab omanik rakendama metsa uuendamise võtteid ulatuses, mis hiljemalt viis aastat ning loo, siirdesoo, madalsoo, raba, osja, tarna ja lodu metsakasvukohatüüpides kümme aastat pärast raiet või metsa hukkumist tagab uuenenud metsa.

Mets loetakse uuenenuks kui hektaril kasvab vähemalt:

  • 1500 0,5 m kõrgust ja kõrgemat harilikku mändi, või
  • 1000 0,5 m kõrgust ja kõrgemat harilikku kuuske, või
  • 1500 0,5 m kõrgust ja kõrgemat harilikku tamme, või
  • 1500 1,0 m kõrgust ja kõrgemat muud metsa uuenenuks lugemisel arvesse võetavat puuliiki.

Kui metsa uuendamise võtteid on rakendatud, kuid kultuur on hukkunud, võib Keskkonnaamet metsa uuenemise tähtaega pikendada. Soovitused, milliseid uuendamisvõtteid kasutada ning tähtaja nende rakendamiseks annab Keskkonnaamet metsauuendusekspertiisi otsuses.

Toetuse abil uuendatud, kuid pärast seda hukkunud metsaosale metsa uuendamise toetust teist korda ei maksta.

Kui metsaomanik vajab abi metsa uuendamise võtete valimisel või soovib lisainfot toetuse kasutamise võimaluste kohta, tasub pöörduda kohalikku metsaühistusse. Ühistute kontaktid leiab erametsaportaalist www.eramets.ee/metsauhistud.

Küsimustele metsateatise esitamise vajalikkuse kohta vastab Erametsakeskuse kontrolliüksus kontroll@eramets.ee (toetuse abil rajatud kultuuride puhul), Keskkonnaameti metsauuenduse ja metsakaitse peaspetsialist Rando Omler (rando.omler@keskkonnaamet.ee).
Küsimustele toetuse nõuetele vastavuse kohta vastab Erametsakeskuse toetuste üksus (siseriiklik@eramets.ee).

Vaata lisaks:
Metsa uuendamise toetus – www.eramets.ee/toetused/metsa-uuendamise-toetus
Metsateatise esitamine – www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsateatis
Metsaseadus – www.riigiteataja.ee/akt/13119089?leiaKehtiv
Metsa majandamise eeskiri – www.riigiteataja.ee/akt/115122017017?leiaKehtiv
Metsa uuendamiseks kasutada lubatud ja metsa uuenenuks hindamisel arvesse võetavad puuliigid https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1329/9966/2.pdf#

20Shares