Mõttevahetus: millest Eestis hakkpuitu tehakse

MAALEHT (Metsaleht):

Eestimaa Looduse Fondi pressiteade viis mõtted puidukasutusele.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) andis pressiteatega teada, et pole Riigikogus värskelt vastu võetud metsaseaduse muuda­tustega nõus, kuna need inten­siivistavad metsaraiet, kuid see­juures ei taga ohustatud metsa-liikidele vajalikku kaitset.

Maalehe veebis tekitas pressi­teade mõttevahetuse, kuid hoo­pis teemal, kes ja kui mõttekalt puitu kasutab.

■ Ürask: See on jälle üks n-ö kilplaste probleem. Soomes ja Rootsis vähenevad raiemahud 2,5-3 mln tm aastas, kuna pa­beripuidu nõudlus kukub. Meil nõudlus suureneb, aga kuhu puit siis läheb? Ahju! Terves Euroopas lähevad hästi puidugraanulid, kuid meil tehti kolm elektrijaama, mis ümarpuidust haket jahvatavad, selle põleta­vad ja veel ka toetust saavad.

Nüüd sama metsaseadus teeb vahet notil lageraiest ja mis biomassiks läheb /…/. EL direktiivid nõuavad puidu kas-kaadkasutust tulenevalt väär-tusahelast, et oleks optimaalne ja kõik kasutuses. Mida aga te­hakse meil? Kuna harvesteriga lageraie on odavam kui saega võsas jannata ja jäätmeid kogu­da, lüüakse lank puhtaks ja puit hakkena ahju! Tegelik biomass jäetakse vedelema või kasvama.

Väärtusahela ülemine osa lüka­takse alumise asemel kütteks!

Kui oleks tegelik majanduse keskkonnaökonoomika sektori-põhiselt, saaks seda ka kerges­ti näha. Meil on aga keskkonna­kaitse asemel looduskaitse. Pool maadest on Natura alad ja mets justkui elukate jaoks…

■ Vili: Kaitstavaid metsi on Ees­tis 30%, Lätis 19,5%, Rootsis 12,3%, Venemaal 10,7% ja Soo­mes 7,2%.

■ Aga meil Soomes: 20% Soo­me elektrist tuleb puiduhakkest. Igal aastal kogutakse 10 miljonit tihumeetrit hakkpuitu ja sellega on hõivatud aasta ringi 5000 metsatöölist ja masinisti.

■ Kadedaks teeb, sest:

1. See 10 miljonit tihumeet­rit puitu annab tulu ehk sissetu­lekut kõigile Soome metsaoma­nikele.

2. Soomes on 5000 inimest aasta ringi tööga hõivatud.

3. Soome masinaehitus on hakkpuidu- ja muude metsa-masinate tellimustega kindlus­tatud.

4. Hakkpuidu tagavarad kindlustavad energeetikutele 100% tarnekindluse.

5. Kogu raha jääb Soome ma­janduse vereringesse ehk siis Soome riiki.

Mis toimub aga Eestis?

0Shares