Uus seadus lubab maad tõhusamalt sundvõõrandada

eramets, raudtee

MAALEHT:

1. juulist sai kinnisasja sundvõõrandamise seadus uue kuue ja selle asemel hakkas kehtima kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus.

Enne kui maad sunniviisiliselt ära võtma hakatakse, peab riik pidama läbirääkimisi maa vabatahtlikuks loovutamiseks ja uus õigusakt sätestab selleks omanikele teatud präänikuid.

Uut seadust on seostatud Rail Balticu rajamisega, samas on pikk loetelu alustest, millal sundvõõrandamist saab läbi viia: teede, tehnovõrkude, muude avalike objektide ehitamiseks; kalmistute, prügilate, sadamate-lennuväljade rajamiseks; maavarade kaevandamiseks; energia tootmiseks; riigipiiri väljaehitamiseks; ohtliku ehitise kõrvaldamiseks jne.

Kinnisasja omandamine ei ole lubatud, kui avalik eesmärk on saavutatav ilma selle maatüki omandamiseta või piisab näiteks sundservituudi seadmisest. Samas võib ka omanik ise nõuda kinnistu sundvõõrandamist, kui uued seatud kitsendused ei luba omandit kasutada vastavalt senisele sihtotstarbele.

Kui varasema seaduse kohaselt otsustas kinnisasja sundvõõrandamise vabariigi valitsus, kaasates vastava ministeeriumi, maavanema ja kohtutäituri, siis nüüd otsustab omandamise minister ehk menetlus on tsentraliseeritum ja efektiivsem ning otsustustasand valitsusest allapoole toodud.

Omanik saab turuhinda

Kui kinnistu väärtus on alla 50kordse keskmise brutopalga (hetkel ca 58 000 eurot), võib omandamise kokkuleppemenetluses otsustada ka menetluse reaalne läbiviija (näiteks maa-amet). Kohalikul tasandil oli otsustaja volikogu, nüüd võib volikogu selle ka edasi delegeerida.

Kinnisasja omandamisel tuleb omanikule maksta turuhinda ja selle selgitab välja kinnisvarahindaja (varem kohtutäitur). Lisaks tuleb hüvitada otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu. Hüvitist saavad ka isikud, kelle õigused kinnisasjale lõpevad. Uus seadus pakub võimaluse maksta omanikule, kes vabatahtlikult notariaalse lepinguga omandi loovutab, nn motivatsioonitasu. Selle suurus on 20% arvestatud kinnisasja väärtusest, kuid mitte rohkem kui 50kordne keskmine kuupalk (hetkel ca 60 000 eurot).

Motivatsioonitasu ei või olla hetkel väiksem kui ligi 950 eurot. Kui võõrandatakse ka isiku eluase, saaks ta veel 10% turuhinnast lisaks valurahaks.

Loe edasi Maalehest.

0Shares