RMK on eraomanikelt ostnud 63 looduskaitsealust kinnistut

RMK on alates 2018. aasta keskpaigast eraomanikelt ostnud 63 kinnistut, mille kasutamisele on looduskaitseliste piirangute tõttu seatud olulised kitsendused.

Kinnistute ostmiseks on kulunud üle viie miljoni euro.

Eelmisel nädalal omandas RMK Harjumaal asuva kinnistu, kus asub II kaitsekategooriasse kuuluva aasnelgi kasvukoht. Tegemist on ühe suurima looduskaitsealuse maa ostuga, mille eest RMK maksis 1 630 000 eurot.

RMK sõlmib kõrge looduskaitselise väärtusega maade riigile omandamise lepinguid alates 2018. aasta juunist. Maade omandamiseks vajaliku katteallikate leidmiseks müüb RMK maatükke, millel ei ole praegu ega hakka tulevikus olema RMK jaoks väga suurt väärtust. Sellised on näiteks muust riigimaast eraldatud üksikud maatükid, hoonestatud kinnistute vahel asuvad maatükid, ligipääsuta maatükid ja ka RMK hallata olev põllumajanduslik maa.

„Tänu sellele, et RMK on eraldanud oma eelarvest 5 miljonit eurot kaitsealuste maade ostuks, on maa riigile omandamise ootejärjekord lühenenud kümnelt aastalt ühele,“ lausus keskkonnaminister Rene Kokk. Maa omandamisega tuleb kauem oodata vaid siis, kui maad ostes olid looduskaitselised piirangud ostjale juba teada.

Tänavu 1. jaanuaril oli maa riigile omandamise ootejärjekorras 109 avaldust. Järjekord on avalikult kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Ka tänavu plaanib RMK osta looduskaitsealuseid maid 5 miljoni euro eest.

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas asuva kinnisasja omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest, kui kaitsekord piirab oluliselt ala sihtotstarbelist kasutamist. Oluliseks piiranguks on näiteks uuendusraie täielik keeld metsamaal.

Selleks tuleb maaomanikul esitada avaldus Keskkonnaametile, kes hindab, kas riigile müüdava maa sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt piiratud, ning saadab ettevalmistatud materjalid otsuse tegemiseks Keskkonnaministeeriumile. Positiivse otsuse korral tellib Keskkonnaamet kinnisasja väärtuse hindamise ja peab maaomanikuga läbirääkimisi. Maaomanikuga sõlmib lepingu RMK, kes vormistab kinnisasja riigi omandisse. Täpsemad juhised kinnisasja omandamise kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

/ fotol korallnarmik, autor Anniki Leppik 

0Shares