28. detsembrini saab KIKile esitada metsameetme toetuse taotlusi

Metsameetmest toetatakse hooldusraiet noores puistus, erinevate kahjustuste ennetamist metsas ja loodusõnnetuse või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamist. Taotlusi saab esitada 11. detsembrist kuni 28. detsembrini e-PRIA vahendusel. Toetust saavad taotleda metsaühistud, mikoettevõtjad (sh FIE-d) ja füüsilised isikud.

Eestis on üle 100 000 erametsaomaniku ning pea pool Eesti metsamaast kuulub eraomandusse. Toetus aitab metsaomanikel teha tulevikumetsade kasvatamisel olulisi tegevusi, millest saavad suuremat kasu alles järgmised põlvkonnad. KIKi metsaosakonna juhi Gunnar Reinapu sõnul on noorte metsade hooldus sageli kulukas, kuid pikas plaanis vajalik nii metsale, kui ka kasulik kogu ühiskonnale. „Noorte metsade õigeaegne hooldamine võimaldab ennetada looduslikku väljalangemist ja samal ajal võtta looduslikus konkurentsis alla jäävad puud kasutusse energeetikas välismaiste fossiilsete kütuste asemel. Korralikult hooldatud mets toodab tulevikus kvaliteetsemat puitu, mida saab väärindada pikaajaliselt süsinikku siduvateks kestvustoodeteks. Nii saame metsa kvaliteetsemalt majandada ja ühtlasi aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele,“ selgitas Reinapu.

Vooru eelarve on 1,4 miljonit eurot. Sellest 1,2 miljonit eurot on mõeldud hooldusraieks, 160 000 eurot kahjustatud metsa uuendamiseks ja 40 000 eurot metsakahjustuste ennetamiseks.

KIKi metsaosakonna toetuste üksuse juht Piia Kiivramees juhib tähelepanu, et kuna sel aastal algab uus programmiperiood, siis on mõnevõrra muutunud ka metsameetmest toetatavad tegevused ja mõningad taotlemise tingimused. „Metsameetme toetuse taotluse saab iga metsaomanik esitada e-PRIA kaudu ise, kuid abi saamiseks on võimalik pöörduda ka endale sobiliku metsaühistu poole. Metsaühistute spetsialistid aitavad nii toetuse taotluse vormistamisel ja esitamisel, kui ka vajadusel metsatööde korraldamisel,“ lisas Kiivramees.

Näiteks ei toetata metsameetmest enam metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamist, kasvavate puude laasimist ja metsatulekahjude ennetamist. Samuti ei või taotlejal olla karistusseadustiku järgi kehtivaid karistusi (nt kelmus, altkäemaksu andmine/võtmine, looduskaitse- ja metsaseaduse nõuete rikkumine).

Kui seni sai metsameetme toetust taotleda füüsilise isiku või mikroettevõtja omandis oleva metsamaa kohta, siis uuel programmiperioodil saab toetust taotleda ka maa kasutusvaldaja. Kasutusvalduses oleva maa kohta saab toetust taotleda juhul, kui maa on kasutusvalduses vähemalt viis aastat alates PRIA viimase toetusosa maksmisest. Mikroettevõtja ja kasutusvalduse pikkuse nõue kehtib ka metsaühistu liikmetele, kelle maale toetust taotletakse.

Hooldusraieks saab toetust taotleda kuni 30 hektarile. Füüsiliste isikute ja FIE-de puhul (sh läbi metsaühistu taotledes) on hooldusraie toetusmäär 356 €/ha. Äriühingute ja metsaühistute enda metsamaa puhul on toetusmäär 297 €/ha. Hooldusraieks ei saa toetust alale, mis asub kaitstaval loodusobjektil (vt looduskaitseseadus §4). Samuti ei või olla eelneva viie aasta jooksul sama metsamaa osa kohta makstud sama toetust.

Kui eelarves ei jätku vahendeid kõigi hooldusraie toetuse taotluste rahuldamiseks, moodustab KIK hindamisel paremusjärjestuse puistu vanuseliste gruppide kaupa. Esmajärjekorras saab toetust kuni kümneaastane puistu, siis 11-20-aastane ja seejärel 21-30-aastane puistu.

Metsakahjustuste ennetamisel on muutunud on teavitamiskohustuse reeglid. Enam ei pea taimekaitsevahendi või repellendi kasutamisel sellest KIKi teavitama neli päeva ette, vaid piisab ühest tööpäevast. Teatud juhtudel, kui taimekaitsevahendi või repellendi kasutamist on võimalik hiljem kohapeal tuvastada, võib KIKi teavitada ka maksetaotluse esitamisel.

Kahjustatud metsa uuendamiseks saab toetust ka põua korral. Põua tõttu hukkunud kultuuri uuendamiseks saab toetust, kui kultuur hukkus selle rajamise aasta või istutamisele vahetult järgneva kolme aasta jooksul. Põua tõttu hukkunud metsa uuendamisel saab kultuurihoolduseks toetust ühe korra.

Kahjustatud metsa uuendamisel ei saa toetust maapinna mineraliseerimisele IV-VA boniteediklassiga kuivendamata metsamaal.

Ulukiaia ostmiseks ja paigaldamiseks saab toetust kuni kümne aasta vanuse männi, lehise, pärna või kõvalehtpuude peapuuliigiga puistus. Toetusmäär on 50% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendriaastal.

KIK teeb esitatud taotluste kohta otsused hiljemalt 21.05.2024. Toetus makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Toetuse tingimustega saab täpsemalt tutvuda Erametsaportaalis www.eramets.ee/metsameede.

 

Metsameetmest toetatakse:

 • Hooldusraiet kuni 30-aastases puistus
 • Metsakahjustuste ennetamist
  • männikärsaka või juurepessu tõrjevahendi, sh vahatatud taime soetamine ja kasutamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
  • aia ostmine ja paigaldamine
 • Loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa uuendamist
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine looduslikule uuendusele kaasaaitamiseks või metsakultuuri rajamiseks
  • metsauuenduse hooldamine
0Shares