Taastuvenergia Koda ja Erametsakeskus: bioenergial on tohutu kasutamata potentsiaal

Taastuvenergia Koda ja Erametsakeskus alustavad koostööd bioenergia laialdasema kasutuselevõtu ning Eesti metsaressursi efektiivsema ja kestlikuma majandamise nimel.

„Puiduenergial on arvestatav potentsiaal Eesti energiatootmises ja seetõttu tuleks seda valdkonda jõuliselt arendada. Taastuvatel allikatel põhinevas energiatootmises on headeks näideteks juba töös olevad koostootmisjaamad üle Eesti, mis tagavad tarbijale madalamad soojahinnad. Puidu kasutamisel energiamajanduses on ka ulatuslikud positiivsed mõjud regionaalse tasakaalu parandamisele, sotsiaalmajanduslikule arengule ning energiajulgeoleku tagamisele. Sõlmitav lepe on valdkonna edendamiseks hea alus,“ selgitas Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist.

„Eesti metsade rikkus sisaldab muuhulgas ka suurt seni veel vähe kasutatud potentsiaali energiaallikana. Meie metsi on vaja senisest rohkem hooldada – teha hooldusraiet, puhastada tee- ja kraaviservi, võtta rohkem kasutusele energiapuitu. Metsa majandamisel tekkivad raiejäätmed on hea tooraine energiatootmise murede lahendamisel. Puitu energiaks kasutades saame metsad korda, küttearved madalamaks ja nende eest makstav raha jääb kohaliku kogukonna kasutusse,“ täiendas SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun.

Koostöökokkuleppe osana töötatakse välja teadus- ja arendustegevuse kava, sealhulgas rakendusuuringud bioenergia laialdasemaks kasutamiseks.  Lisaks on võetud eemärgiks edendada koostööd metsaomanike ja nende vabaühenduste ning puidukasutajate vahel , samuti tõsta bioenergia alast teadlikkust avalikkuses.

Taastuvenergia Koja ja Erametsakeskuse koostöökokkuleppe sõlmimine leiab aset kolmapäeval, 20. veebruaril kell 11.00 Tallinnas F-hoones aadressil Telliskivi 60a. Ajakirjanikud on oodatud!

Lisainfo:
Karina Loi
Eesti Taastuvenergia Koja suhtekorraldaja
tel  5291 403
e-post karina.loi@metaadvisory.ee

Regina Hansen
SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht
tel 527 5151
e-post regina.hansen@eramets.ee

 

0Shares