Taastuvenergia tootmine vähenes kolmandiku võrra

BNS: Taastuvenergiat toodeti tä­navu teises kvartalis 248 gigavatt-tundi, mis on üle kolmandiku võrra vähem võrreldes eelmise aasta sa­ma ajaga.

Kõige enam kahanes biomassist toodetud elekt­rienergia kogus, mis vähe­nes 59 protsenti 123 gi-gavatt-tunnini, teatas Elering.

Seevastu tuuleenergiast toodetud elektrienergia kogus kerkis 26 protsenti 108 gigavatt-tunnini ning biogaasist toodeti eelmi­se aasta teise kvartaliga võrreldes kaks korda roh­kem elektrienergiat ehk li­gi üheksa gigavatt-tundi.

Taastuvenergia moodus­tas teises kvartalis elektri­energia kogutarbimisest 11,8 protsenti.

Taastuvenergia toetust sai teises kvartalis 78 prot­senti taastuvatest allikatest toodetud energiast. Rahali­ses arvestuses kulus toe­tusteks nende kolme kuu jooksul 11,4 miljonit eurot.

Biomassist toodetud elektrienergia toetuse 62 protsendilise languse pea­mine põhjus oli Eesti Ener­gia Narva Elektrijaamades biokütuse kasutamise lõpe­tamine.

Toetuste maht biogaasist toodetud elektrienergiale seevastu kahekordistus. Väljamaksete suurenemise taga on eelkõige vahepeal­sel ajal lisandunud ligi viie megavati ulatuses tootmis­võimsusi, mis praktiliselt kahekordistas senise bio-gaasijaamade teguvõimsu­se.

Tuuleenergiast toodetud elektrienergia toetuse välja­maksed kasvasid uute toe­tust saavate tuuleelektrijaa-made lisandumise tõttu.

0Shares