Tormipuud ja üraskipuud

Tormituultes murtud okaspuudest võivad kevadel saada üraskipuud, kirjutas õppeleht “Sinu Mets“.

Pärast tänavust esimest sügistormi oktoobris ilmutas keskkonnaamet üleskutse, et metsaomanikud vaataksid võimalusel oma metsad üle.

Üldiselt tuultes murtud-heidetud puude (eriti okaspuude) koristust meelde tuletavas teates oli muu hulgas lisatud, et kaitsealadel toimunud kahjustuste korral lähtub amet kaitseala ja vööndi eesmärgist: looduslikule arengule jäetud vööndis üldjuhul kahjustust ei likvideerita ja piiranguvööndis tehakse otsus juhtumipõhiselt – kahjustuse saab ära koristada, kui see ei kahjusta elustiku mitmekesisust.

Suurt kahjustusteatiste tulva üleskutsele ei järgnenud.

Metsaseadus kohustab

Kommenteerib keskkonnaameti metsaosakonna peaspetsialist Rando Omler: 

„Keskkonnaametile esitatud metsateatiste põhjal ei saa öelda, et oktoobrikuus oleks laekunud oluliselt rohkem kahjustusteatisi kui muul ajal. Ka möödunud aasta andmetega võrreldes ei ilmnenud suuri erinevusi, kahjustusteatiste pindala osakaal on olnud 0,4–1% kõikide esitatud teatiste pindalast. Nende andmete järgi ei põhjustanud oktoobrikuu tormiiilid suuri metsakahjustusi.

Samas tuleb silmas pidada ka asjaolu, et väikese koguse metsa ehk kuni 20 tm kinnistu kohta saab metsaomanik raiuda ilma metsateatist esitamata. Sellest mahust suuremad tormikahjustused ilmnevad reeglina suuremate tormide või trombide korral. Väiksemaid kahjustusi esineb sagedamini, aga need likvideeritakse tavaliselt korraliste raietega.

Metsaseaduse § 42 esimese lõike esimese punkti järgi on metsaomanik kohustatud jälgima metsa seisundit ja kaitsma metsa kahjurite ning haiguste eest. Okaspuumetsas koristamata värske tormimurd võib kujuneda kuuse-kooreüraskite leviku koldeks.

Värske metsamaterjali hind on ka oluliselt suurem kui seisnud, kahjustatud materjalil. Seega on oma metsa seisundi jälgimine mõistlik nii metsa hea seisundi hoidmiseks kui ka majanduslikus mõttes.

1. septembrist kuni 30. aprillini raiutud toores koorimata okaspuidust metsamaterjal tuleb metsast välja vedada 1. juuniks (metsa majandamise eeskiri § 21).”

Metsaomanik kaalub

Tormituultes kahjustatud okaspuude metsast väljatoomise leiab ka keskkonnaagentuuri esitatud kuuse-kooreüraski kahjustuste vältimise abinõude seast: tormiheite- ja tormimurru- või lumemurrupuude õigeaegne metsast kõrvaldamine.

Samas on hoiatatud, et kui tormialal on kahjustus suhteliselt väike (nt Metsaühistu kodulehel kuni 20 puud), on üraskikahjustuse leviku oht väike ja seal võib sanitaarraie tegemine tekitada rohkem kahju kui kasu, näiteks ka kokkuveoteede sisseraiega ja täiendavate mehaaniliste vigastustega raie ajal.

Need soovitused puudutavad nn tormipuid, värsket tormimurdu või -heidet. Kui tegu on aga nn üraskipuudega, kuuskedega, kuhu eelmisel kevadel üraskid sisse tulid, ei tasu neid puid talvel raiuda. „Talvine üraskipuude raie soodustab kuuse-kooreüraski kahjustusi,” märgib keskkonnaagentuur, „sest kuuse-kooreürask talvitub reeglina pinnases, tema looduslikud vaenlased jäävad aga talveks arengukohale koore all.” Õigel ajal raiumata jäänud üraskipuud tuleks langetada ja välja vedada järgmisel kevadel koos värskelt asustatud puudega. Siitki leiab hoiatuse: „Kui kahjustuskolle ei ole suur, on parem seda üldse mitte torkida, kui teha tõrjet valel ajal. Inimese sekkumiseta vaibub kahjustus enamasti ise paari aasta jooksul, inimese kaasabil võib see kesta aastaid.”

Abinõusid üraskikahjustuste vältimiseks

  • Kuusikuid ei tohi liiga hõredaks raiuda.
  • Harvendusraieid teha nooremates ja vältida vanemates puistutes (sest need on tormihellad ja soodsad juurepessule; kõige üraskihellemad on suurtel aladel laiuvad ühevanused kuusikud).
  • Segapuistute kasvatamine.
  • Tormiheite ja -murru, lumemurru, põlengus hukkunud okaspuude, tugevasti nõrgestatud puude õigeaegne metsast kõrvaldamine, et nendest ei saaks üraskitele soodsat sigimispaika.

Allikas: Kuuse-kooreüraskist Eestis. Heino Õunap. Keskkonnaagentuur

0Shares