Ilmus aastaraamat „Mets 2017“

Keskkonnaagentuuri andmehaldus- ja metsaosakonna koostöös on valminud Aastaraamat „Mets 2017“ („Forest 2017“).

Aastaraamat esitab statistilist informatsiooni Eesti metsandussektori kohta. Väljaanne sisaldab metsaomandi, -varude, -uuendamise, -tulekahjude, metsa tervisliku seisundi ja õigusnormide eiramisega seonduvaid peatükke ning teavet metsaga seotud raietest, jahindusest, majandusest ja teadusest. Kui põhitähelepanu on pööratud 2017. aasta statistilistele näitajatele, siis võimalusel on tabelites ja joonistel esitatud ka varasemate aastate andmeid.

Info ja andmete koondamisel on kasutatud järgmisi allikaid: Keskkonnaagentuur, Statistikaamet, Keskkonnaamet, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Erametsakeskus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Maaülikool ning LULUCFi raport ning OÜ Forinfo uuring „Eesti erametsaomandi struktuur ja kasutamine 2015. aastal“.

Väljaandega saab tutvuda Keskkonnaagentuuri lehel.

26Shares