Sõltumatuse deklaratsiooni vorm

Huvide konflikti deklareerimine
Deklaratsiooni allkirjastamine on sõltumatu metsanduskonsulendi üheks tunnuseks

Lähtun konsulendi töös erametsaomanike nõustamist reguleerivatest õigusaktidest ja normdokumentidest ning luban:
1.     Käesolevaga nõustun avaldama kliendile, metsaühistule ja EMK-le oma seotuse metsanduse, maaparanduse ja/või kinnisvara vahendamise, arendamise jms. valdkonnas tegutseva juriidilise isikuga. Sealhulgas avaldan seotuse sellise eelnimetatud tunnustele vastava juriidilise isikuga, mille töötaja, osanik, aktsionär, juhtorgani liige või kellega on lepingulistes suhetes minu lähisugulane või -hõimlane.
Juriidilise isiku nimi ja reg kood; minu seos juriidilise isikuga (sh. seotud lähisugulase nimi)
a.    ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
b.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d.    ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.    Kinnitan, et kõik eelnevalt esitatud andmed on õiged ja täielikud ning nõustun mis iganes muudatustest nendes andmetes teavitama EMK-d.
3.    Informatsiooni, mille olen saanud metsandusvaldkonna konsulendi töö raames, ei kasuta minuga seotud osapoolte mistahes hüvede saavutamiseks või huvides.
4.    Nõustun koheselt teavitama SA Erametsakeskust, juhul kui tekib situatsioon, mida võidakse pidada minu metsandusvaldkonna konsulendi tegevustest lähtuvalt näiliseks huvide konfliktiks või huvide konfliktiks.
5.    Nõustun, et EMK-l on õigus avaldada minu seotus minu kliendile, metsaühistule ja kontrollorganitele.
6.    Olen teadlik, et nimetatud nõuete rikkumine võib kaasa tuua erametsaomanike nõustamistoetuse maksmisest keeldumise SA Erametsakeskus poolt. SA-l Erametsakeskus on õigus teha ettepanek Maamajanduse Infokeskuse kutsekomisjonile konsulendi kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Konsulendi nimi, isikukood, allkiri ja kuupäev.

Konsulentide sõltumatuse deklaratsiooni leiab failina ka SIIT.

0Shares