Nõustamise teemad

Metsandusalased nõustamisteemad ja-tegevused erametsaomanikele, mille kohta saab metsaühistu taotleda Erametsakeskusest nõustamistoetust

Alustavale metsaomanikule 
Aidata välja selgitada metsaomaniku poolt soovitud metsade majandamise suund ja vajadusel hinnata metsa üldist seisundit.

Metsanduslikud õigusaktid 
Metsamajandamist puudutava seadusandluse tutvustamine ja selgitamine.
Õigusaktide sätetest situatsioonile vajaliku väljatoomine.

Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Dokumentide täitmisel abistamine (näiteks dokumendid raie tegemiseks; lepingud jahimeeste, majandajate, metsamaterjali ostjatega jt).

Metsamajandamiskava 
Metsamajandamiskava või metsa inventeerimisandmete selgitamine ja/või analüüs.
Uue kava vajalikkuse väljaselgitamine.

Uuendamine ja metsastamine 
Erinevate metsastamise viiside võrdlus.
Soovituste andmine metsa uuendamiseks (või uue metsa rajamiseks nt, kuna metsa saab uuendada vaid metsamaal, mistõttu on põllumaade metsastamine praegu katmata).

Hooldamine
Metsakultuuride ja loodusliku uuenduse hooldamine: hooldamisvajaduse hindamine ja hooldamiseks soovituste andmine.

Raiete põhimõtted ja meetodid
Raiete põhimõtete ja meetodite ning tegemise võimaluste tutvustamine erametsaomaniku puistutes (k.a tasuvuse ülevaade ja arvestamine).

Metsatööde tehnoloogiad
Soovitused erinevate uuendamise-, hooldamise- ja raietehnoloogiate rakendamiseks.

Ohutustehnika ja töökaitse
Soovitused erinevate ohutustehnika ja töökaitsevahendite rakendamiseks

Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsauuendamise, hooldamise ja raiete tööde kvaliteedi hindamine.
Soovituste andmine kvaliteedi parendamiseks.

Metsaparandus 
Situatsiooni hindamine.
Metsaparanduslike soovituste andmine.

Metsakahjustused
Soovituste andmine metsakahjustuste  ennetamiseks;
Metsakahjustuste likvideerimise viiside (ulukikahjustused, tormikahjustused, putukakahjustused jms) tutvustamine;

Metsataimede kasvatamine
Soovitused metsataimede kasvatamiseks

Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Kasvava metsa mahu arvutamine ja väärtuse hindamine.
Raiemahu ja -tulu arvestamine metsa inventeerimisandmete ja/või visuaalse hinnangu alusel.
Metsa uuendamise, taimekaitsevahendite kasutamise, raie või teiste metsamajanduslike tööde kulude arvestamine.
Metsaga seotud tehingute maksustamise selgitamine.
Maksu- ja/või palga arvestamine ja selgitamine.
Pikema perioodi tasuvuse arvestamine.
Soovitused metsaomaniku ettevõtlusvormi valikuks.

Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Turul valitseva olukorra kirjeldamine ja soovituste andmine

Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Ühistegevuse võimaluste ja eeliste selgitamine

Toetused sh. pindade määramine
Erametsanduse toetuste saamise võimaluste tutvustamine, k.a toetuse taotluste täitmine omaniku eest juhul, kui see on seotud antava nõuandega.

Natura 2000 
Natura 2000 olemuse selgitamine, abistamine piirimärkide tuvastamisel ja lisatähistamisel.

Metsakaitse
Probleemide ja/või ohtude selgitamine ja soovituste andmine metsa kaitsmiseks.

Vääriselupaik
Vääriselupaiga olemuse selgitamine ja soovituste andmine lepingu sõlmimiseks.

Pärandkultuur
Pärandkultuuri olemuse selgitamine ja soovitused pärandkultuuri alaga metsa majandamiseks.

Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Võimaluste selgitamine ja soovitused metsade kõrvalkasutuseks.

Tegevused, mille kohta ei saa taotleda Erametsakeskusest nõustamistoetust:

  • metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine, pärandkultuuriga metsaala inventeerimine;
  • metsa müügiga seotud tegevus, nt kasvava metsa, metsamaterjali või kinnistu müügi organiseerimine (nt metsaomaniku esindamine müügiprotsessis);
  • metsatööde organiseerimine ja tegemine (metsaistutamine, hooldusraie jne);
  • piiride märkimine metsas: konsulent võib olla metsaomanikule abiks piiride tuvastamisel, kuid piiride tähistamine ei ole tema ülesanne (erand on siinkohal Natura 2000 ala, mille piirimärkide lisatähistamine on lubatud);
  • tööd looduses metsa või raiutud puude tagavara määramiseks (nt kluppimine);
  • seemne-, säilik-, tuleviku- või raiutavate puude märkimine;
  • konsulendi töö kvaliteedi hindamine.
0Shares