Erametsatoetuste kaardirakendus on uuenenud

Maa-ameti geoportaali Erametsatoetuste kaardirakenduses on uuendatud 2023. aastal toetusõiguslike Natura alade ja neist väljapoole jäävate eraomandis olevate metsaalade kontuure.

Kaardirakenduse kaudu saavad erametsaomanikud tutvuda, kontrollida ja vajadusel välja printida või salvestada kaardi väljavõtte Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetuse ning samuti väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsamaade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse toetusõiguslike metsaaladega. Nimetatud hüvitiste taotlemisel aluseks olevad metsaalad on kantud 2023. aastal toetusõiguslike aladena Eesti looduse infosüsteemi (EELIS). Kaardikihi koostamise aluseks on looduskaitseliste piirangutega alad, sh metsaelupaigad, mis on EELISesse kantud kuni 20.02.2023. Täpsem kasutatud kaardikihtide loetelu on toodud rakenduse infolehel.

Lisaks toetusõiguslikele aladele on kaardirakenduses näha ka Natura 2000 linnu- ja loodusalade piirid, looduskaitserežiim, PRIA põllumassiivide piirid ning pärandniitude (varasemalt poollooduslike koosluste) piirid ning loomulikult saab lisaks taustaks valida erinevaid aluskaarte.

Andmekihi koostamine ja selle kaardirakenduse kaudu kättesaadavaks tegemine on osa Maa-ameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahelisest koostööst. Tänavune analüüs on järjekorras juba seitsmeteistkümnes, esimene kiht koostati koostöös Erametsakeskusega* 2007. aastal.

 

2023. aasta looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuste taotlusvoor erametsaomanikele on avatud 4. aprillist – 2. maini!

Taotluse saab esitada elektrooniliselt e-PRIA portaalis. Mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab näidata ühes ja samas taotluses, kahte eraldi taotlust ei pea esitama. Küll aga tuleb taotlus esitada igal aastal uuesti.

Toetuse eesmärk on hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu metsast saamata jäävat iga-aastast tulu:

  • Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala
  • väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas piiranguvööndis, hoiualal ja alal, mille osas on algatatud kaitse alla võtmine.

Täpsema info toetuse taotlemise kohta ja kõik vajalikud kontaktandmed leiab erametsaportaalist ja KIKi kodulehelt.

 

*Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Erametsakeskus jätkab oma senist tööd Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsaosakonnana.

0Shares