Metsa uuendamine


Kuidas kasvab uus mets?

Pärast raiet või metsaosa hukkumist tuleb kasvama panna uus metsapõlv ehk mets uuendada. Metsa uuendamise võtteid on erinevaid:

Metsaseaduse järgi peab metsaomanik rakendama metsa uuendamise võtteid vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või raiesmikel kahe aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates, mets peab olema uuenenud 5 aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates.

Mets loetakse uuenenuks, kui alal, kus mets hukkus või maha raiuti, kasvab ülepinnaliselt metsakasvukohatüübile sobiva liigi puid, mille mõõtmed ja kogus tagavad uue metsapõlve tekke. Puude olemasolu pole nõutav hukkunud metsaosas või raiesmikul paiknevates looduslikes sulglohkudes, oksavallidel ja raidmetega tugevdatud kokkuveoteedel.

Kinnisasja võõrandamise korral läheb hukkunud metsaosa või raiesmiku uuendamise kohustus üle kinnisasja uuele omanikule, kusjuures uuendamistähtaegu arvutatakse kinnisasjal asuva metsaosa hukkumisest või metsa raiest arvates.

Metsa uuendamist planeerides:

  • vali kasvukohatüübile sobiv puuliik
  • vali uuendamise viis (istutus või külv) kasvukohatüübist  ja  puuliigist lähtudes;
  • metsakultuuri algtiheduse ja seadu valikul arvesta puuliiki, kasvukohatüüpi, uuendusmaterjali kvaliteeti ja loodusliku uuenduse olemasolu;
  • selgita välja maapinna ettevalmistamise vajadus;
  • arvesta hilisemat metsakultuuri hooldamise ja täiendamise vajadust;
  • arvesta ka hilisemat noore metsa hooldamise vajadust.

Metsa uuendamine kultiveerimise teel (istutamine või külv) on mõistlik just paremates kasvukohtades. Muudel juhtudel võiks kasutada looduslikule uuendusele kaasaaitamist või jätta raiesmik looduslikule uuenemisele.

Erametsakeskusest on metsa uuendamiseks võimalik taotleda metsa uuendamise toetust.

UURI LISAKS:

0Shares