Aastaraamat Mets 2017 esimesed peatükid – metsavarud, raied ja keskkond

aastaraamat, metsastatistika

Aastaraamat Mets esitab statistilist informatsiooni Eesti metsandussektori kohta. 2017. aasta kohta avaldab Keskkonnaagentuur aastaraamatu kahes osas.

Väljaanne „Mets 2017“ sisaldab metsaomandi, -varude, -uuendamise, -tulekahjude, metsa tervisliku seisundi ja õigusnormide eiramisega seonduvaid peatükke ning teavet metsaga seotud raietest, jahindusest, majandusest, teadusest ja õppetööst. Kui põhitähelepanu on pööratud 2017. aasta statistilistele näitajatele, siis võimalusel on tabelites ja joonistel esitatud ka varasemate aastate andmeid.

Sel aastal avaldab Keskkonnaagentuur aastaraamatu kahes osas. Esimesena valmis Keskkonnaagentuuri andmehaldus- ja metsaosakonna koostöös ülevaade metsavarudest, raietest ja keskkonnast. Ülejäänud traditsioonilised peatükid ilmuvad novembrikuus.

Avaldatud peatükkide peamiseks infoallikaks on statistiline metsainventeerimine (SMI) ja metsaregister, kasutatud on ka Keskkonnaameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) andmeid.

Eesti metsamaa pindala (SMI andmetel) on 2 330 603 ha ja metsa tagavara 486 104 000 m3. Metsaga metsamaa ehk puistute pindala moodustab 47,6% Eesti pindalast, seega pea pool Eestimaad on puistutega kaetud. Peamiselt kasvavad meie metsades männid, kuused ja kased.

Loe täpsemalt:

 

0Shares