KAUR tutvustab täna LULUCF määrust ja valminud metsanduse arvestuskava

LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry – maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektor kasvuhoonegaaside inventuuris.

Maakasutussektoril on oluline roll kliimamuutustega tegelemisel. Alates 2008. aastast on Euroopa Liit LULUCF sektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid seiranud. Maakasutussektorite süsiniku sidumist ja heidet arvutatakse valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) metoodika alusel. Kuigi Kyoto protokollist tulenevalt jälgitakse ka praegu metsa kasvamisest, kasutamisest ning majandamisest tulenevat süsinikuringlust,  mingeid siduvaid kokkuleppeid veel protokolli osalistele seatud ei ole. Euroopa Liidu 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide täitmiseks tegi Euroopa Komisjon 2016. aastal ettepaneku hakata kasvuhoonegaaside arvestusel koostama liikmesriikide tasemel metsanduse arvestuskavad. Antud kokkuleppe alusel peavad LULUCF sektori heitkogused olema kompenseeritud süsiniku sidumisega sama sektori poolt ning sektori koguheide ja sidumine peab olema tasakaalus.

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaagentuuriga esitas detsembris 2018 Euroopa Komisjonile Eesti metsanduse arvestuskava perioodiks 2021-2025 (tutvu dokumendiga SIIN). Arvestuskavas on kirjeldatud metsade võrdlustaseme (FRL) määramiseks kasutatud metoodikat, andmeid ja modelleerimist. Lisaks kirjeldab see Eesti metsi ja metsade majandamist, metsapoliitikat ja teisi metsandusega seotud kavasid ning dokumente, samuti erinevaid raiestsenaariume ning näidatud metsade tagavara muutusi nende korral.

19. veebruaril 2019 toimub LULUCF määrust ja valminud arvestuskava tutvustav seminar, kuhu oodatakse kõiki valdkonnaga seotud isikuid.

Räägitakse olulistest kliimapoliitika teetähistest ja arengusuundadest ning LULUCF rollist kliimaeesmärkide saavutamisel Eestis, ELis ja globaalsel tasemel. Selgitatakse määruse sisu ja sellest tulenevaid kohustusi ja ajaraamistikku. Räägitakse, millest arvestuskava koostamisel lähtuti, anname ülevaate metsa heitkoguste võrdlustaseme arvutusest ja arvutust mõjutavatest teguritest ning metsa tagavarast ja juurdekasvust 100 aasta perspektiivis.

Ajakava:

12:15-13:00 Registreerimine ja  tervituskohv

13:00-13:15 Päeva avamine
Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp
Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala
Keskkonnaagentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo

13:15-13:35 Kliimapoliitika mõju metsandusele. Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks.
Metsandus ja LULUCF tervikuna moodustavad tähtsa osa laiemast kliimapoliitikast. Ettekandes toome välja olulised kliimapoliitika teetähised ja arengusuunad ning LULUCF roll kliimaeesmärkide saavutamisel Eestis, ELis ja globaalsel tasemel.

13:35-13:55 LULUCF määruse sisu. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik Merje Lesta.
Ettekandes tutvustame lähemalt LULUCF määruse sisu. Räägitakse määrusest tulenevatest kohustustest ja ajaraamistikust.

13:55-14:15 Eesti metsanduse arvestuskava koostamise lähtekohad. Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Maris Nikopensius.
Anname ülevaate, millest lähtuti arvestuskava koostamisel: komponendid LULUCF määrusest ja Euroopa Komisjoni juhendmaterjalist.

14:15-14:40 Metsa heitkoguste võrdlustase (FRL) aastateks 2021-2025. Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Madis Raudsaar.
Anname ülevaate metsa heitkoguste võrdlustaseme arvutusest ja arvutust mõjutavatest teguritest

14:40-15:05 Vaade tuleviku metsavarule. Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt.
Anname ülevaate metsa tagavarast ja juurdekasvust 100 aasta perspektiivis

15:05-15:15 Lõpetamine ja kokkuvõte

15:15-16:00 Networking  ja kohv

Seminar toimub Keskkonnaagentuuris, Mustamäe tee 33, Tallinn.

0Shares