Maaomanikele ei meeldi lahterdamine

MAALEHT (Metsaleht): Maaomanike organi­satsioonid tulid välja ühise pressiteatega, mis ajendatud jahiseaduse eelnõu vaidlustes esile tõusnud suuromanike ja väikeomanike vas­tandamisest.

Suurmaaomanike huvisid rõ­hutavad jahiseaduse eelnõu vaidlustes jahimehed, kui põh­jendavad, miks nende arvates ei tohiks jahipiirkonna kasutaja väljavahetamise võimalus sõl­tuda piirkonna 2/3 maa oma­nike soovist – kui piirkonnas on suurmaaomanikke, saavad nad ellu viia oma tahet väikemaaomanikega mitte arvestades.

Kuna jahiseaduse eelnõu on Riigikogu menetluses, on selle­ga seotud pinged jälle teravne­nud ja suurmaaomanike rõhu­tus kajab taas rohkem.

Eesti Erametsaliit, Eesti­maa Talupidajate Keskliit, Ees­ti Omanike Keskliit ja Eesti Põl­lumeeste Keskliit tulid seetõttu välja ühise pressiteatega, kus kinnitavad, et jahiseaduse et­tevalmistamisel on väikeomanike huvidega arvestamine ol­nud nende kõigi huvi.

“Meile on uue seaduse kõige olulisem aspekt lepingu nõue maaomaniku ja jahipiirkonna kasutaja vahel,” rõhutab selles Eesti Erametsaliidu tegevdirek­tor Priit Põllumäe, lisades, et just nii on iga üksiku maaomani­ku spetsiifilised huvid kaitstud.

Samas on pressiteates öel­dud, et piirkonna kasutaja väljavahetamise võimaluse sobili­kuma lahenduse korral oldaks nõus ka seda toetama.

Organisatsioonid on nimelt seisukohal, et eelnõus tuleks arvestada nii pindala kui oma­nike arvu kriteeriumiga, et po­leks eelistatuid.

Keskkonnaministeerium on eelnõule ka vastava muudatus­ettepaneku teinud.

Kus on suured?

■ Kohila Metsaseltsil on 142 liiget, liikmete metsa­omandi suurus 2462 ha.

■ Aritmeetiline keskmine metsaomandi suurus (kui kellelgi on mitu kinnistut, on nende pindala liidetud kokku) 17,34 ha.

■ Mediaan on 12,25 ha, mis tähendab, et pool metsa­omanditest on väiksemad ja pool sellest suuremad.

■ Suurim metsaomand on 109 ha ja väikseim 1,14 ha.

■ Omandi suuruse järgi jagunevad omanikud: kuni 5 ha 30 (21,1%), 5,1-20 ha 76 (53,5%), 20,1-50 ha 31 (21,8%), 50,1-100 ha 4 (2,8%) ja üle 100 ha üks omanik (0,7%).

■ Pindala järgi on omandite osakaal: kuni 5 ha 3,6% (89 ha), 5,1-20 ha 37,1% (913 ha), 20,1-50 ha 42,3% (1042 ha), 50,1-100 ha 12,6% (309 ha) ja üle 100 ha 4,4% (109 ha).

0Shares