Maksumaksja peab hakkama ette mõtlema

eramets, rmk, paberipuit

Uuest aastast muutub tulumaksuvaba miinimumi arvestamise kord. Seda, mis tulumaksu arvestamisel muutub ja mida peaks silmas pidama, selgitas õppelehes Sinu Mets maksu- ja tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Eha Kütt.

Mille pealt tulumaksu maksma peab?

Tulumaksuga maksustatavad tulud on palk, preemiad, töövõtu alusel tehtav töö, üüritulu, vara võõrandamise tulu, millelt tekib tulumaksukohustus, vanemahüvitis, haigushüvitis, pension, dividendid, välismaine tulu jne. Tuludeklaratsiooni alusel maksustamisele kuuluvad tululiigid ei muutu. 2018. aastal arvutatakse esmalt maksuvaba tulu suurus ja siis tuludeklaratsiooni alusel tegelik tulumaksukohustus.

Maksuvaba tulu suuruse arvutamisel võetakse lisaks tuludeklaratsiooni alusel maksustatavatele tuludele arvesse ka dividendid ja muud kasumieraldised ja likvideerimisjaotised, mis on juriidilise isiku tasandil maksustatud. Samuti arvestatakse välismaalt saadud tuluga, sõltumata sellest, kas Eestis on tekkinud maksukohustus või mitte.

Kui suur maksuvaba tulu määr on?

Maksuvaba tulu maksimum on edaspidi, alates järgmisest aastast 6000 € aastas ehk 500 € kuus. Ära kaob täiendav maksuvaba osa pensionile ja tööõnnetushüvitisele.Maksuvaba tulu suurus hakkab muutuma sõltuvalt inimese sissetulekust.

Kuni 1200 € kuus teenivate inimeste jaoks on see 500 €. Kui brutosissetulek jääb vahemikku 1200–2100 € kuus, hakatakse maksuvaba tulu määramiseks kasutama valemit ja summa hakkab muutuma sendi kaupa. 2100 € ületava kuusissetuleku korral maksuvaba tulu ei arvestata. Kuusissetuleku puhul on valem 500 – 500 : 900 x (kuutulu – 1200); aastasissetuleku puhul 6000 – 6000 : 10 800 x (aastatulu – 14 400).

Mida muutuva maksuvaba tuluga seoses silmas pidada?

Muutuva maksuvaba tulu puhul selgub tegelik maksuvaba tulu suurus alles tuludeklaratsiooni esitamisel. Kui inimene pole aasta alguses mõelnud, kui suur tema aastasissetulek võiks olla ja kui palju tööandja võiks maksuvaba tulu kasutada, võib tekkida olukord, et ta peab järgmisel aastal tulumaksu juurde maksma.

Aasta arvestuses võivad varem planeeritud maksuvaba tulu suuruse n-ö valeks muuta näiteks ühe tööandja ebaregulaarsed tasud, mitu väljamakset kuus (preemia, puhkusetasu, palk jne), mitme tööandja ning sotsiaalkindlustusameti makstud tasud, ootamatud sissetulekud vara müügist vmt.

Metsaomanikel on see nüanss, et nad saavad oma raietulusid järgmistele aastatele edasi kanda. Kuidas siis käituda?

Raieõigust või raiutud metsamaterjali müünud metsaomanikel, kes ettevõtlusega ei tegele, lubab seadus saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile. Nii saab metsaomanik ka tulumaksu tasumise ja maksuvaba miinimumi arvestamise aega pikemalt ette planeerida. Maksustamishetk saabub hiljemalt kasu saamise aastale järgneva kolmanda aasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel.

Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisel on füüsilisel isikul õigus müügihinnast maha arvata metsa müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügist saadud tulust saab metsaomanik samal või kolmel järgneval perioodil maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud. Näiteks võib maksustavat summat vähendada metsa uuendamiseks või metsamaaparanduseks tehtud kulude võrra.

Metsamaa (kinnistu) võõrandamisest saadud tulu maksustamine või mittemaksustamine oleneb sellest, kuidas on metsamaa omandatud ja kas seda on ettevõtluses kasutatud.

Mõned näited, mida saab metsaomanik raieõiguse või metsamaterjali müügitulu maksustamise hetke planeerimisel kasutada. Põhiline, et hoitaks silme ees arvu 14 400, mis on piir, kusmaani saab veel maksimaalset maksuvabastust rakendada.

Esimene näide

  • Metsaomaniku 2018. aasta jooksul saadud brutotöötasu on 12 000 €. Ta müüb sellel aastal ka raieõigust. Müügist laekub 7000 €.
  • Metsaomanik otsustab laekunud summast maksustada 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel 2300 € ja 4700 € maksustamise hetke edasi lükata.
  • Tema aastatulu on: palgatulu 12 000 + raieõiguse tulu 2300 € = 14 300 €. See summa on väiksem kui 14 400 ja see tähendab, et metsaomaniku tuludeklaratsiooni alusel saab tulumaksu suuruse arvutamisel rakendada maksuvaba tulu maksimumi 6000 €.

Teine näide

  • Selle näite metsaomanik on pensionär ja saab pensioni kuus 425 € ehk aastas 5100 €. Ta müüb ka raieõigust ning talle laekub müügist 15 000 €.
  • Ta teeb väikese arvestuse ja leiab, et tal tuleb nüüd pärast raiet teha kinnistul kulutusi umbes 3000 € eest. Seega ta otsustab 12 000 € pealt maksta tulumaksu ära 2018. aastal ja 3000 € kannab edasi.
  • Tema aastatulu on 5100 + 12 000 = 17 100. See on suurem kui 14 400 € ja maksuvaba tulu suurus tuleb arvutada valemiga.

Õppelehe Sinu Mets leiad elektrooniliselt SIIT.

 

0Shares