Ministeeriumi hinnangul võib puidurafineerimistehas mõjutada Peipsi järve

ERR.EE:

Keskkonnaministeeriumi hinnangul võib kavandatav puidurafineerimistehas avaldada märkimisväärset mõju Peipsi järve vee kvaliteedile ja elustikule.
Seetõttu võib ministeeriumi arvates tehase asukoha valiku suhtes olla suur rahvusvaheline huvi ning seetõttu on tegemist riigi eriplaneeringuga rajatava objektiga.

Keskkonnaministeeriumi hinnangul on kohapeal toodetava puidu väärindamine tähtis.

“Kuna kavandatav 

puidurafineerimistehas kasutaks suures osas puitu, mis praegu töötlemata kujul eksporditakse, siis tehase rajamisega tekib kindlasti võimalus sellele puidule olulise lisandväärtuse andmiseks. Samuti oleks rajataval tehasel positiivne mõju Eesti metsaomanikele, kuna suudaks eeldatavalt pakkuda toorme eest kõrgemat hinda, kui eksporditava materjali eest pakutakse,” selgitas keskkonnaministeerium rahandusministeeriumile saadetud kirjas.

Siiski toob keskkonnaministeerium välja, et puidurafineerimistehase rajamisel ei suurendata Eestis olemasolevaid raiemahtusid.

Keskkonnaministeeriumi teatel ei ole praegu teada asjaolusid, millest tulenevalt ei ole puidurafineerimistehase rajamine Eestisse võimalik.

Ministeeriumi kinnitusel viiakse riigi eriplaneeringu menetluses läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. “Juhime tähelepanu asjaolule, et tehase käitamisel tuleb kasutada sellist tehnilist lahendust, mis ei too kaasa vee võtmiseks kasutatava pinna- või põhjaveekogumi või heitvett vastuvõtva veekogumi ja sellega seotud veekogumite ja piiriveekogude seisundiklassi halvenemist. Ohtlike ainete sisaldus heitvett vastu võtva veekogumi põhjasettes ja elustikus ei tohi uue arendustegevuse tulemusena suureneda,” selgitas ministeerium.

Keskkonnaministeeriumi hinnangul on puidurafineerimistehase rajamisel vee varude seisukohast tulenevalt kolm asukohaalternatiivi: Narva jõe, Pärnu jõe ja Emajõe ümbrused.

Riigi eriplaneering on planeeringuliik, millega alates 1. juulist 2015. aastast otsustatakse riiklikes või isegi rah vusvahelistes huvides olevate suurobjektide rajamise üle. Sellisteks objektideks on nt riigimaanteed, gaasitrassid, kõrgepingeliinid, suuremad elektrijaamad, rahvusvahelised lennujaamad ning sadamad.

Riigi eriplaneeringuga valitakse sellistele objektidele sobiv asukoht ning töötatakse välja detailsem planeeringulahendus. Planeeringu alusel saab anda juba konkreetse objekti rajamiseks vajalikud ehitusload, see tähendab muid planeeringuid objekti rajamiseks enam koostama ei pea.

0Shares