Puistu vanuse määramisest

Tallinna Ringkonnakohtu 30. mai 2012 otsusega haldusasjas 3-11-685 leiti, et metsaregistri inventeerimisandmed omavad õiguslikku tähendust ja püsivad muutumatuna 10 aastat või kuni nende uuendamiseni. Kohus leidis, et ühestki kehtivast õigusaktist ei tulene EMK-le õigust toetustaotluse lahendamisel metsaregistris märgitud puistu vanusele liita vastava puistu inventeerimisandmete metsaregistrisse kandmisest möödunud aastaid.

Kohus leidis samuti, et juhul kui EMK-l tekkis kahtlus metsregistris kajastatud andmete õigsuses ja ta soovis haldusakti andmisel lähtuda erinevatest puistute vanusest võrreldes metsaregistris kajastatud puistute vanusega, oleks tal tulnud enne haldusakti andmist lasta teostada puistute vanuse määramiseks metsamaa uus inventeerimine. See oleks tulnud viia läbi metsa korraldamise reegleid järgides ja uued inventeerimisandmed kajastada metsaregistris, et need oleksid nähtavad ka teistele isikutele.

 

Seega lähtudes kohtuotsuse tõlgendustest toimitakse praktikas järgmiselt:

Hooldusraie toetuse andmise aluseks meetmest 1.5.1 on põllumajandusministri määrus*. Määruse § 3 lg 1 p 1 kohaselt võib taotleda toetust hooldusraieks kuni 30aastases puistus. Kuna EMK kontrollib puistu vanust metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete alusel puistu peapuuliigi vanuse järgi, siis peab tulenevalt kohtuotsusest lähtuma kehtivatest inventeerimisandmetest ja vanusele ei tohi aastaid lineaarselt liita ega lahutada.

Näide 1: 2002.a metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete alusel on puistu vanus 30 aastat. 2012.a loetakse puistu vanuseks 30 aastat ja seega võib 2012.a taotleda toetust hooldusraieks.

Näide 2: 2002.a metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete alusel on puistu vanus 90 aastat. Kui puistus on vahepeal tehtud lageraie, siis 2012.a loetakse puistu vanuseks ikka 90 aastat ja seega ei või 2012.a taotleda toetust hooldusraieks.

Näide 3: 2000.a metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete alusel on puistu vanus kaks aastat. 2012.a need inventeerimisandmed enam ei kehti ja puistu vanust pole võimalik inventeerimisandmete alusel määrata. Sellise metsamaa hooldusraieks 2012.a toetust taotleda ei  saa.

 

Siseriikliku metsa uuendamise toetuse andmist reguleerib keskkonnaministri määrus**. Määruse § 10 lg 4´1 kohaselt võib metsa uuendamiseks taotleda toetust, kui kavandatava metsa uuendamise kohta on kehtiv metsaseaduse § 41 nõuetele vastav tegevust lubava märkega metsateatis. Seega siin pole EMK-l vajadust kasutada toetuse saamise nõuete kontrollimiseks inventeerimisandmeid (vanus, puuliik jms). Kuna toetuse saamise nõuete täitmise kontrollimisel ei kasutata inventeerimisandmeid, vaid metsateatise olemasolu, siis siin ei saa toetuse saamisel probleemiks, kui uuendatud puistu vanus ei vasta metsaregistrisse kantud inventeerimisandmetele.

*Põllumajandusministri 20.05.2010.a määrus nr 62 „Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

**Keskkonnaministri 11.02.2009 määrus nr 11 “ Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad „

0Shares