Riik otsib rafineerimistehase eriplaneeringu konsultante

Rahandusministeerium kuulutas välja riigi eriplaneeringu konsultandi leidmise riigihanke, millega otsitakse puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu koostamist nõustavaid konsultante. Konsultantide ülesandeks on ka planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine ja teadaolevate uuringute läbiviimine.

Riigihanke eeltööna on koostatud planeerimisseaduse kohane planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu, mis täpsustab konsultandi töömahtu.

„Konsultandi hanke läbiviimiseks oleme koostanud eelnõud. See on oluline eeltöö, et leida planeeringu koostamiseks piisava pädevusega konsultandid,“ ütles rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv. „Nende eelnõude ehk planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse alusel saavad osapooled arutada sisulisi küsimusi, millele tuleks planeeringuotsuse ettevalmistamise käigus keskenduda. Esimese tööna täiendab konsultant neid oma pädevuse alusel. Seejärel saame planeeringu koostamisse kaasata vajalikud osapooled, nagu planeerimisseadus seda ette näeb.“

Riigi eriplaneeringuga otsitakse sobivaimat asukohta puidurafineerimistehasele Viljandi ja Tartu maakondades Emajõe läheduses. Tehase rajamiseks sobival asukohal on hea ligipääs taristule – teedevõrgule, muule tehilisele võrgustikule – ja see on asustuse ja looduskeskkonna seisukohalt tehase rajamiseks sobilik. Paralleelselt sobiva asukoha leidmisega tuleb analüüsida ja hinnata kavandatava tehase mõjusid, mis ei sõltu tehase täpsest asukohast: näiteks mõju vesikonnale või Eesti ja Läti puiduturule.

Riigihanke ettevalmistuses osalesid rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi spetsialistid ning Est-For Invest esindajad.

Riigihanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris

Vaata ka ülevaadet riigi eriplaneeringu protsessist

 

0Shares