Toetused metsaühistule

emklogo_tunnuspiltMetsaühistu toetuse taotluse esitamise tähtpäev on 1. august 2018.
Vooru eelarve on 500 000 eurot + metsade sertifitseerimise korraldamiseks 200 000 eurot.

Millist toetust saab metsaühistu?

Metsaühistule on mõeldud kaks toetust:

1) erametsaomanike nõustamise toetus,
2) metsaühistu toetus.

Milline metsaühistu võib toetust küsida?

Toetust võib taotleda metsaühistu, kellel on:
1) taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget;
2) tulemusmõõdikute (määruse lisa 6) alusel saadud tulemus vähemalt 20% parimast tulemusest;
3) tähtajaks esitatud aruanne eelmise metsaühistu- või nõustamistoetuse kasutamise kohta;
4) sõlmitud tööleping, töövõtuleping või muu võlaõiguslik leping metsaseaduse § 10 lõike 51 nõuetele vastava konsulendiga (ainult nõustamistoetuse taotlemisel).

Kuidas esitatakse taotlus?

Nõustamistoetuse taotluse ja aruande saab metsaühistu esitada e-PRIA portaalis. Metsaühistu toetuse taotluse saab esitada e-posti teel, posti teel või tuua Erametsakeskuse kontorisse. Lisainfo telefonil 5683 1803, 683 6065 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Kui suur on nõustamistoetus?

Nõustamistoetuse  määr on kuni 80 eurot nõustatud metsaomaniku kohta. Toetuse maksimaalne summa moodustab vooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on metsaühistu liikmete osakaal kõigist selles taotlusvoorus taotluse esitanud metsaühistute liikmete koguarvust. Kui metsaühistu küsib toetust rohkem, arvutab Erametsakeskus metsaühistu maksimaalse toetuse summa ja teeb otsuse lähtuvalt sellest.

Näide nõustamistoetuse arvutuse kohta:
Metsaühistu X liikmete arv: 400
Kõikide taotluse esitanud metsaühistute liikmete arv: 11 000
Metsaühistu X liikmete arvu osakaal:
400 * 100/ 11 000 = 3,64%

Eelarve: 450 000
Metsaühistu X maksimaalne toetuse summa:
3,64% 450 000-st = 16 380 eurot

Kui palju metsaühistu toetust saab?

Metsaühistu toetuse määr on 2017. aastal kuni 70 eurot ühe metsaühistu liikme kohta, sh:
1) erametsaomanike rühmanõustamise korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas;
2) metsaühistu metsamajandusalase koostöö korral määruse § 12 lõikes 12 nimetatud tegevuskulude katmiseks kuni 30 eurot/ha;
3) metsaühistu tegevustoetuse korral kuni 10 eurot metsaühistu liikme kohta kalendriaastas;
4) koolimetsa asutamise ja selle tegevuse korraldamise korral kuni 3196 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.

Millal toetus välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu 50% ulatuses otsuses märgitud toetuse summast.

Toetuse maksmise otsus tehakse 120 päeva jooksul pärast nõuetekohaste kuludokumentide esitamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast toetuse maksmise otsuse tegemist.

 

Kõik toetuse tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

 

Toetusega seotud seadused ja määrused

Dokumentide vormid

Metsaühistu toetuse taotluse esitamine

Metsaühistu toetuse tehtud tööde dokumendid

Metsaühistu toetuse taotlemise juhend

Nõustamistoetuse taotluse esitamine

Käibemaksu arvestamise juhend

0Shares