Looduskaitseliste piirangute hüvitiste taotlemine algab 4. aprillil

4. aprillist kuni 2. maini saab KIKist taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja väljaspool. Uuendusena laieneb toetus nüüd rohkematele kaitsealustele aladele ja piiranguvööndi metsaelupaikadele.

Euroopa Liidu toetuste osas on alates 2023. aastast alanud uus programmperiood. Selle raames on aastateks 2023–2027 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavas ette nähtud sekkumine „Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus“. Uue nimega toetus on jätkuks varasemale Natura 2000 erametsamaa toetusele.

Toetuse eesmärgiks on säilitada ja parandada metsade ökoloogilist seisundit, panustada elurikkuse kadumise peatamisse ja taastamisse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke ning aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele.

Erametsaomanikule kompenseeritakse piirangute tõttu saamata jäävat iga-aastast tulu kahe meetme kaudu:

  • Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus
  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Toetuse nimetus on küll uuenenud, aga taotlemine ja tingimused on analoogsed varasemate aastatega.

Hüvitise määradeks on:

  • 134 eurot Natura sihtkaitsevööndis, Natura piiranguvööndis asuvas või hoiualal asuvas metsaelupaigas, Natura sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura ala sihtkaitsevööndis;
  • kuni 60 eurot Natura alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Uuendusena on aladel, kus majandustegevus on reeglina keelatud, suurenenud hüvitise määr 134 euroni hektari kohta. Samuti on kõrgema määraga alade sekka nüüd arvatud Natura piiranguvööndis või hoiualal asuvad metsaelupaigad ning Natura alal sihtkaitsevööndiks projekteeritavad alad.

Peamised nõuded toetusõiguslikule metsamaale on sarnased varasemaga:

  • Iga metsaala minimaalne pind peab olema 0,30 ha.
  • Ala ei ole kantud samal ajal pärandniiduna EELISesse.
  • Ala ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.
  • Ala kohta ei ole sõlmitud vääriselupaiga kaitse lepingut.
  • Alal kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja võrade liitusega vähemalt 30% või kui kõrguse ja liituse nõue on täitmata seetõttu, et alal on tehtud uuendusraie, hooldusraie, valikraie, kujundusraie või puud on hukkunud loodusõnnetuse tagajärjel. Puittaimeks loetakse siinkohal metsa korraldamise juhendi lisas 14 loetletud puuliike – nt kadakat, paju, sarapuud jt põõsaliike arvesse ei võeta.
  • Metsamaa võib sisaldada kuni 4 m laiust teed, kraavi, tuletõkestusvööndit ja elektripaigaldise kaitsevööndis olevat maad (kui seal kasvab mets) ning kuni 0,10 ha suurust lagendikku.

2023. aastal toetusõiguslike Natura alade ja neist väljapoole jäävate eraomandis olevate metsaaladega saab tutvuda Maa-ameti geoportaali Erametsatoetuste kaardirakenduses. Hüvitiste taotlemisel aluseks olevad metsaalad on kantud 2023. aastal toetusõiguslike aladena Eesti looduse infosüsteemi (EELIS). Kaardikihi koostamise aluseks on looduskaitseliste piirangutega alad, sh metsaelupaigad, mis on EELISesse kantud kuni 20.02.2023 seisuga.

Siinkohal on oluline mainida, et Keskkonnaameti poolt 2022-2023. a inventeeritud metsaelupaikade muudatusi on arvukalt kantud EELISesse ka pärast 20.02.2023. Keskkonnaameti poolt tellitud inventeerimised jätkuvad ja sellest tulenevalt korrastatakse kaardikihte jooksvalt ka edaspidi. Praeguseks on teadaolevaid muudatusi (suuremaks, väiksemaks ja uutesse asukohtadesse) toimunud juba ligi 1600 metsaelupaiga osas ning ca 5000 hektaril – eelkõige Haanja ja Otepää looduspargi ning Suursoo-Leidissoo hoiuala piirides, aga mujalgi. EELISesse kantud metsaelupaikade seisu näeb sisse logituna metsaportaalis aadressil register.metsad.ee.

Sellised jooksvad muudatused ei kajastu aga automaatselt e-PRIAs ja Maa-ameti kaardirakenduses, kuna toetusõiguslike metsalaade kaardi loomine on mitme asutuse koostöös sündiv aeganõudev protsess.

KIK võtab kuni taotlusperioodi lõpuni Natura metsaelupaikade ja kaitse-eeskirjade muutustest tulenevad toetusõigusliku metsamaa muudatused esitatud taotluste osas arvesse sama aasta taotluses.

 

Kuidas toimub taotlemine?

Taotluste esitamine KIKile toimub läbi e-PRIA portaali 4. aprillist kuni 2. maini.

Tänavuse taotlusvooru puhul on oluline meeles pidada, et enam ei ole võimalik hilinenud taotlusi vastu võtta, seega tasub vältida taotluse esitamist viimasel minutil.

e-PRIAsse sisenemiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega, mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama. Vajadusel on hüvitise taotlemiseks võimalik anda ka volitus.

Mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab näidata ühes ja samas taotluses. Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti!

Taotluse juurde eraldi kaarti pole vaja lisada, hüvitise taotlemiseks piisab e-PRIAs metsaalade andmete lisamisest taotlusesse. Taotluse esitamise lihtsustamiseks sobib üldjuhul e-PRIAs eeltäidetud taotluse vorm, mis on tehtud toetusõiguslike metsaalade kaardi ja kinnistusregistri andmete alusel.

Kui hüvitise nõuetele mittevastav ala või selle osa on siiski kaardil, saab taotleja enne taotluse esitamist e-PRIAs metsaala või selle pindala vähendada. Taotlusele saab e-PRIAs vajadusel lisada märkusi ja lisafaile (nt kaasomaniku nõusolek).

Kui hüvitise saamise nõuetele vastav metsaala on maaomaniku hinnangul kaardilt puudu (nt madalsoo, kus kasvab nõuetele vastav mets) või vajab muutmist, esita avaldus KIKile erametsaportaalis oleval soovituslikul vormil e-PRIAs taotluse esitamisel lisafailina, e-kirjaga või posti teel hiljemalt 31. detsembriks. Sel juhul arvestatakse avaldusega järgmise aasta kaardi loomisel.

Taotlejal on õigus tänavuse taotlusperioodi jooksul KIKile esitatud toetustaotluse osas esitada muudatusi metsamaa ja selle piiride kohta (ehk lisada või eemaldada alasid) kuni 15. juunini 2023.

Täpsemat infot toetuse taotlemise tingimuste kohta leiate erametsaportaalist toetuse lehelt.

Lisainfot hüvitise kohta saab küsida KIKi metsaosakonnast e-posti aadressil natura@kik.ee või telefonidel 5668 3263 ja 5683 3428.

KIKi Tallinna kontoris (Narva mnt 7A) aidatakse taotlusperioodi jooksul metsaomanikke taotluste täitmisel teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10-16.

 

Toetustaotluste täitmisel aitavad taotlejaid ka kohalikud metsaühistud üle Eesti.

Leia lähim abistaja oma piirkonnas siit:

Konsulent Lisainfo Piirkond
Metsakonsulent Aira Toss Abi saamiseks võtta ühendust telefonil 56488601.

***

Hiiu maakond
Konsulent Kaido Humal Ka sel aastal aitab hüvitist taotleda Saaremaa Metsaühing. Abi saamiseks võtta ühendust telefonil 5045978 või e-posti aadressil saaremaametsauhistu@gmail.com

***

Saare maakond
Metsakonsulent Meelis Matkamäe Aitab ka sellel aastal Natura toetusi taotleda Rakvere Metsaühistu kontoris Laada 20 Rakvere. Info ja vajadusel kohtumine kokku leppida telefonil 5054383.

***

Järva maakond
Lääne-Viru maakond
Konsulent Taivo Raudsaar Aitan erametsaomanikke Natura 2000 kaitsealadel ja väljaspool seda looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks hüvitise taotlemisel. Taotlemise perioodil eelnevalt kokkulepitud ajal iga päev alates 9.00 kuni 17.00. Kaasa võtta toimiv ID-kaart koos paroolidega.
Tel: 5109166
E-post: mannitu852@gmail.com ja taivoraud@hot.ee
Vastuvõtt: Männi tn 8, Eidapere alevik, Kehtna vald, Raplamaa.

***

Ida-Viru maakond
Tartu maakond
Pärnu maakond
Viljandi maakond
Lääne maakond
Rapla maakond
Järva maakond
Põlva maakond
Võru maakond
Konsulent Kalev Jaanson Metsaühistu Eest Metsad MTÜ konsulent Kalev Jaanson abistab metsaomanikke looduskaitseliste hüvitiste taotluse esitamisel alates 04.04-02.05.23. Vastuvõtt tööpäevadel 09.00-12.00 metsaühistu kontoris Tartu mnt 31, Roela, Lääne Virumaal. Muul ajal saab leppida kokku telefoni teel 5226485.

***

Järva maakond
Lääne-Viru maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Konsulent Margus Biene MTÜ Minu Mets poolt aitab Paides (äärmisel vajadusel Türil) metsaomanikel hüvitist taotleda konsulent Margus Biene. Etteregistreerimine telefonil 5027848 või e-posti aadressil margusbiene@gmail.com.

***

Järva maakond
Konsulent Ülle Läll MTÜ Minu Mets poolt aitab Aravetel metsaomanikel hüvitist taotleda konsulent Ülle Läll.  Etteregistreerimine telefonil 58 508 100 või e-posti aadressil ulle.lall@gmail.com.

***

Metsakonsulent Ain Malm Taotluste esitamisel aitab kohalikke metsaomanikke Palamuse Metsaselts MTÜ. Abi saamiseks võtta ühendust telefonil 5165817.

***

Jõgeva maakond
Konsulent Aadu Raudla Viru-Lemmu Metsaselts aitab taotlejaid looduskaitseliste piirangute toetuse taotlemisel meili või telefoni teel igapäevaselt kogu taotlusperioodi jooksul. Kontakt: aadu.raudla@gmail.com, tel 5248963.

***

Valga maakond
Jõgeva maakond
Lääne-Viru maakond
Tartu maakond
Konsulent Tiina Mitt Metsanduse Arendamise Ühing
Vastuvõtt ühingu kontoris: Tartu Pepleri 32 (1. korrus, sissepääs peauksest, parkimisvõimalus maja taga hoovis). Tel: 5370 0177, e-post: tiina.mitt@metsauhistu.ee. Vastuvõtt allpooltoodud aegadel ja kokkuleppel (eelnevalt kokku leppida telefoni teel): 4. apr, 11. apr, 18. apr, 25. apr, 28. apr ja 2. mai kell 13.00-16.00.

***

Kogu Eesti
Konsulent Piret Arvi Metsanduse Arendamise Ühing
Vastuvõtt ühingu kontoris: Tartu Pepleri 32 (1. korrus, sissepääs peauksest, parkimisvõimalus maja taga hoovis). Tel: 5205853, e-post: piret.arvi@metsaareng.ee. Vastuvõtt allpooltoodud aegadel ja kokkuleppel (eelnevalt kokku leppida telefoni teel): 4. apr, 11. apr, 18. apr, 25. apr, 28. apr ja 2. mai kell 13.00-16.00.

***

Põlva maakond
Võru maakond
Valga maakond
Jõgeva maakond
Tartu maakond
Viljandi maakond
Konsulent Aarne Volkov Abi saamiseks võtta ühendust telefonil 529 9841 või e-posti aadressil aarne.volkov@erametsaliit.ee.

***

Põlva maakond
Võru maakond
Valga maakond
Tartu maakond
Konsulent Triin Alatalo Eesti Metsamajandajate selts võtab vastu metsaomanikke Tartus ja Tallinnas, etteregistreerimise alusel.
Tallinnas 19.04, Siduri 3 (vastuvõtt konsulendil Triin Alatalo)
Tartus 11.04 ja 18.04, Turu 47/2 (vastuvõttu teevad konsulendid Piret Jüriöö ja Triin Alatalo)
Etteregistreerimine: piret@eestimetsamajandajad.ee või 56704672.

***

Konsulent Piret Jüriöö Eesti Metsamajandajate selts võtab vastu metsaomanikke Tartus ja Tallinnas, etteregistreerimise alusel.
Tartus 11.04 ja 18.04, Turu 47/2 (vastuvõttu teevad konsulendid Piret Jüriöö ja Triin Alatalo)
Etteregistreerimine: piret@eestimetsamajandajad.ee või 56704672.

***

Põlva maakond
Tartu maakond
Konsulent Aivar Pedaspuu Eesti Kaugmetsaomanike Liit aitab metsaomanikke toetustaotluste täitmisel 4.04-13.04.2023 ja 25.04-2.05.2023. Vastuvõtt Mustamäe tee 4 (ruum 216), Tallinn (parkimine maja ees või maja hoovis). Palun nõustamisele tulek eelnevalt kokku leppida e-posti vahendusel (metsaomanik@gmail.com või metsatugi@gmail.com) või telefonil 5021260.

***

Harju maakond
Konsulent Ülle Kuldkepp Viljandimaa Metsaselts MTÜ
Vastuvõtu koht: Viljandi Grand Hotelli nõupidamisruum (Tartu tn 11)
Aeg: 6.04, 13.04 ja 20.04 kell 9.00-15.00, muul ajal kokkuleppel (tel: 5227000).

***

Järva maakond
Viljandi maakond
Pärnu maakond
Valga maakond
Jüri Peetrimäe Aitame taotluste täitmisel Pärnumaa Metsaomanike Seltsi kontoris Pärnus Suur-Jõe 48 tööpäeviti 10.00-17.00. Kontakt: peetrim@hot.ee, tel 505 0322.

***

Pärnu maakond

 

0Shares